Partnerzy serwisu:
Wartość szacunkowa zamówienia decyduje o progu, w jakim zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie, tj. czy obowiązuje procedura zaostrzona (tzw. unijna).

Pytanie

W jakiej procedurze należy powtórzyć postępowanie, w którym przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, a łączna wartość przekraczała 193 000 euro? Jedna część postępowania została unieważniona i należy powtórzyć dla tej części postępowanie. Jego wartość jest poniżej 193 000 euro. Czy należy przeprowadzić postępowanie jako postępowanie poniżej, czy powyżej progów unijnych?

Odpowiedź

Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które zobowiązany jesteś ustalić z należytą starannością. Wartość szacunkowa zamówienia decyduje o progu, w jakim zobowiązany jesteś przeprowadzić postępowanie, tj. czy obowiązuje procedura zaostrzona (tzw. unijna). Jednocześnie ustawodawca zakazuje dzielenia na części zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

W opisanym przez Ciebie przypadku przeprowadziłeś postępowanie obejmujące dwie części zamówienia. Jedna z tych części została unieważniona i wymaga przeprowadzenia powtórnej procedury. Wartość szacunkową Twojego zamówienia stanowi więc wartość tej części. Jeżeli ustalona wartość nie przekracza progu unijnego, wówczas przeprowadzasz postępowanie w procedurze krajowej.

Pamiętaj!

Czuję się jednak w obowiązku zwrócić uwagę na szacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem są usługi lub dostawy powtarzające się okresowo. W takim przypadku podstawą ustalenia wartości jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, albo których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

W przypadku analogicznym do opisanego przez Ciebie brak jest jednoznacznego stanowiska w kwestii szacowania wartości zamówienia, jeżeli jego przedmiotem są usługi lub dostawy powtarzające się okresowo. Przyjmując powyższą interpretację, jeżeli przedmiotem "powtarzanego" zamówienia są dostawy i usługi powtarzające się okresowo, wówczas przeprowadzając kolejne postępowanie na wcześniej unieważnioną część zamówienia, powinieneś zastosować procedurę właściwą dla łącznej (obu części) wartości zamówień powtarzających się okresowo. Jeżeli tak ustalona wartość zamówienia przekracza próg unijny, wówczas powinieneś zastosować procedurę właściwą dla tego progu.

Podstawa prawna: art. 11 ust. 8, art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr 224, poz. 1795).

* Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji o tematyce zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

  • Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza zmiany wysokości progów stosowania ustawy Pzp, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.