Partnerzy serwisu:
Komitet Rady Ministrów przyjął ?Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 r.?

Z treści przyjętego przez Komitet Rady Ministrów "Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 r." wynika, że rynek zamówień publicznych w 2010 r. był większy o ponad 30% w stosunku do środków wydanych w 2009 r. na umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Wzrost wartości rynku zamówień publicznych ma stały charakter. Jednak jak pokazuje poniższe zestawienie wzrost wydatków poniesionych w 2010 r. był największy na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Wielkość rynku zamówień publicznych:

- rok 2007 - 103,1 mld zł

- rok 2008 - 109,5 mld zł

- rok 2009 - 126,7 mld zł

- rok 2010 - 167,00 mld. zł

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu, największa kwota środków na realizację zamówienia publicznego w 2010 r. wydatkowana została na zamówienia obejmujące realizację robót budowlanych - 43 % wartości udzielonych zamówień.

W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 20%, a usług - 37% wartości udzielonych zamówień.

W roku ubiegłym skrócił się przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych do 33 dni (w roku 2009 - 37 dni). W przypadku zamówień o wartościach powyżej progów unijnych przeciętny czas trwania postępowania wyniósł 100 dni (w roku 2009 - 98 dni). Średni czas trwania postępowania na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych wyniósł 134 dni (w 2009 - 137 dni).

Średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania kształtowała się podobnie jak w roku 2009 i wynosiła odpowiednio w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych - 2,76 (w roku 2009 - 2,77), powyżej progów unijnych - 2,48 (w roku 2009 - 2,55).

W 88,1% udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej.

Dominującym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych była cena - w 91% wszczętych postępowań (w roku 2009 - 90%).

W 2010 r. zamawiający z polski opublikowali w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich 18.623 ogłoszenia, co stanowi 11% opublikowanych ogłoszeń przez wszystkie państwa członkowskie UE. Większość ogłoszonych postępowań dotyczyło przetargu nieograniczonego - 95,02 %. Natomiast rodzajowo najwięcej było zamówień na dostawy - 53,29 %; usługi stanowiły 39,79 %, a roboty budowlane 6,92 % ogółu zamówień.

Warto podkreślić, że w 2010 r. wyraźnie zaznaczyła się tendencja wzrostu wykorzystania trybów konkurencyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Działania Urzędu Zamówień Publicznych podejmowane w celu otwarcia rynku zamówień publicznych na konkurencję zaczynają przynosić wyraźny skutek. Zwiększa się bowiem wykorzystanie trybów przetargowych, a maleje stosowanie skrajnie niekonkurencyjnego trybu zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę.

W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco:

- przetarg nieograniczony - 77,94 %,

- przetarg ograniczony - 0,69 %,

- negocjacje z ogłoszeniem - 0,13 %,

- negocjacje bez ogłoszenia - 0,29 %

- dialog konkurencyjny - 0,03 %,

- licytacji elektronicznej - 0,17 %,

- wolna ręka - 17,20% - spadek w stosunku do roku 2009 o ponad 8 punktów procentowych,

- zapytanie o cenę - 3,55 % - spadek w stosunku do roku 2009 o prawie jeden punkt procentowy.