Partnerzy serwisu:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

Pytanie

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych muszą na każdą z części wpłynąć co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, aby postępowanie lub jego dana część zostały rozstrzygnięte?

Odpowiedź

Czynności związane z unieważnieniem postępowania i wyborem najkorzystniejszej oferty dokonuje się oddzielnie dla każdej części postępowania. Dlatego dla każdej części powinny zostać złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, to wówczas każdą część należy potraktować osobno. Ogłoszenie o zamówieniu jest wówczas jedno, jedna specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeden protokół. Jednak wszelkich czynności związanych z badaniem i oceną ofert dokonuje się oddzielnie dla każdej części postępowania. Wykluczanie wykonawców z udziału w postępowaniu dokonuje się dla każdej części osobno, gdyż np. warunki udziału mogą być określone odmiennie dla każdej z części. Podobnie przy wyborze oferty najkorzystniejszej, pod uwagę bierze się wykonawców, którzy złożyli oferty na daną część postępowania, punktację przyznaje się również w ramach części.