Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 34 ust. 1 określa jak zamawiający powinien ustalać wartość zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo.

Przepisy zawarte we wskazanej ustawie nie definiują jednak jakie dostawy czy usługi zamawiający może uznać za powtarzające się okresowo. W związku z brakiem definicji zamówienia powtarzającego się okresowo zawartej w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający na podstawie art. 14 tej ustawy, może posiłkować się przepisami Kodeksu cywilnego, gdzie zawarta jest definicja świadczeń okresowych.

Zamówienia powtarzające się okresowo

Uwzględniając zawartą w Kodeksie cywilnym definicję świadczeń okresowych można wywieść na jej podstawie, iż z zamówieniami powtarzającymi się okresowo (o których mowa w art. 34 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) mamy do czynienia wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowane jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb. W sytuacji, gdy taka możliwość "skumulowania" poszczególnych części istnieje, nie należy ich traktować jako dostaw lub usług powtarzających się okresowo. Będziemy mieli w tym przypadku do czynienia z zamówieniem udzielanym w częściach, czyli sytuacją przypominającą świadczenie jednorazowe realizowane w ratach. Każda z tych części składa się bowiem na pewną z góry określoną całość, którą będzie obiektywnie przewidywalny zakup danych dostaw lub usług w trakcie całego roku. Natomiast każdorazowy pojedynczy zakup nie jest zamówieniem na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo, lecz jest częścią całorocznego zamówienia, a przypadek taki traktowany być powinien jako udzielenie zamówienia w częściach i ustalenie wartości takiego zamówienia powinno być dokonane z zastosowaniem reguł art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zatem zamówieniami powtarzającymi się okresowo są zamówienia, których przedmiotem są powtarzające się w określonych regularnych odstępach czasu świadczenia dostaw lub usług, a od jednorazowych dostaw i usług różni je czynnik czasu, istniejący przez cały okres obowiązywania umowy. Zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo charakteryzuje ponadto brak możliwości ich kumulowania i wykonania. Przykładem zamówień powtarzających się okresowo są np. usługi konserwacji wind, wywóz odpadów komunalnych, usługi ochrony, dostawy żywności.

Zamówienia sukcesywne

Do zamówień w przedmiocie dostaw lub usług realizowanych sukcesywnie można zaliczyć np. usługi druku, dostawy materiałów biurowych, usługi cateringowe, dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Do grupy zamówień sukcesywnych można zaliczyć zatem te, które wykonywane są w częściach tj. dostawa towaru lub realizacja usługi może zostać zlecona w mniejszych częściach i w określonych odstępach czasu, ale alternatywą jest ich wykonanie w sposób jednorazowy. Wyżej wskazane przykłady zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się kilka razy w roku w zależności od potrzeb zamawiającego nie mogą zostać uznane za powtarzające się okresowo, gdyż brak im elementu okresowości - dostawa może zostać wykonana również jednorazowo.