Partnerzy serwisu:
W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku.

Pytanie

Czy ustalając wartość zamówienia publicznego, jakim są usługi pocztowe, jako podstawę można przyjąć art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedz

Moim zdaniem usługi pocztowe należy zaliczyć do grupy usług powtarzających się okresowo i oszacować wartość zamówienia zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku. Podstawową cechą rozróżniającą ten rodzaj zamówień jest ich cykliczność, tj. powtarzanie się w ściśle określonych, niekoniecznie jednakowych odstępach czasu, co wynika ze stałego zapotrzebowania na dane dostawy lub usługi, które muszą być regularnie zaspokajane (np. usługi sprzątania, dostawa gazet, catering). Istotna część takich zamówień charakteryzuje się także niemożliwością ich skumulowania i realizacji jednorazowo bez szkody dla zamierzonego efektu ich wykonania lub bez uszczerbku dla realizacji celu, któremu służą.

Oszacuj w okresach rocznych

Prawidłowa kwalifikacja dostaw lub usług do grupy powtarzających się okresowo ma istotne znaczenie dla wskazania podstawy prawnej - a tym samym i sposobu szacowania wartości zamówienia. Do ustalania wartości zamówienia dla dostaw i usług powtarzających się okresowo stosuje się bowiem art. 34 ustawy Pzp, umożliwiający zamawiającemu wybór sposobu oszacowania. Szacując wartość według art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający uwzględnia łączną wartość umów o zamówienie publiczne zawartych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym. W odniesieniu do zamówień udzielonych w okresie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym zamawiający uwzględnia również zmiany ilościowe zamawianych dostaw lub usług. Jeżeli natomiast w poprzednich 12 miesiącach lub w poprzednim roku budżetowym zamawiający nie udzielał zamówień tego samego rodzaju na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo, powinien szacować wartość zamówienia według art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a więc biorąc pod uwagę łączną wartość zamówień tego samego rodzaju, które mają być świadczone w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej dostawie lub usłudze. Pamiętaj, że wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp (art. 34 ust. 2 ustawy Pzp).

Usługi pocztowe należy zatem zaliczyć do grupy usług powtarzających się okresowo i oszacować wartość zamówienia na te nie zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. Cechą tych usług jest bowiem ich cykliczność, co wynika ze stałego zapotrzebowania na te usługi, które muszą być regularnie zaspokajane. Ponadto, niemożliwe jest ich skumulowanie i realizacja jednorazowo bez uszczerbku dla realizacji celu, któremu służą.

Podstawa prawna: art. 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autor jest aplikantem radcowskim, koordynatorem w Departamencie Inwestycji i Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w latach 2003-2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa UZP i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006 naczelnik Wydziału Orzecznictwa UZP.

www.portalzp.pl