Partnerzy serwisu:
Ani przepisy ustawy Pzp, ani rozporządzenia nie wskazują wprost, czy wystarczające jest przesłanie zamawiającemu samej treści odwołania bez załączników, czy też z załącznikami. W tym względzie warto skorzystać z orzecznictwa.

Pytanie

Czy przy wysyłaniu treści odwołania zamawiającemu muszę przekazać mu pełną treść odwołania wraz z załącznikami, czy wystarczy sama treść odwołania?

Odpowiedź

Załączniki, które zawierają treści merytoryczne muszą być dołączone do kopii odwołania przesyłanej zamawiającemu.

Czynności dotyczące odwołania są uregulowane w samej ustawie Pzp w dziale VI, rozdziale 2 oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. nr 48, poz. 280).

Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp: "Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2". Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Z załącznikami czy bez?

Ani przepisy ustawy Pzp, ani rozporządzenia nie wskazują wprost, czy wystarczające jest przesłanie zamawiającemu samej treści odwołania bez załączników, czy też z załącznikami. W tym względzie warto skorzystać z orzecznictwa. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 6 sierpnia 2010 r. (sygn. akt KIO 1578/10) wskazano: "(...) Biorąc pod uwagę literalne brzmienie § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, który określa, co zawiera odwołanie, uznać należy, że wystarczające jest wskazanie w treści odwołania, jakie załączniki Odwołujący dołącza do odwołania i przesłanie takiego odwołania do zamawiającego jest wystarczające do uznania, że Odwołujący wypełnił obowiązek przesłania kopii odwołania, ponieważ elementy w tym przepisie wskazane wyczerpują zawartość samego odwołania. Ponieważ to nie załączniki "tworzą" treść odwołania, a jedynie ich wykaz, to stwierdzić należy, że przesłanie Zamawiającemu kopii odwołania bez załączników, o których mowa w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia jest prawidłowe i wystarczające do uznania, iż odwołujący uczynił zadość obowiązkowi wynikającemu z przepisu art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Załączniki te nie stanowią elementu merytorycznej zawartości odwołania (...)". Izba wskazała w powyższym wyroku, że nie ma prawnego obowiązku przesyłania konkretnych, określonych załączników, tj. zgodnie z przywołanym rozporządzeniem:

- dowodu uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

- dowodu przesłania kopii odwołania zamawiającemu;

- odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

Jednak jeśli chodzi o załączniki, które mają wartość merytoryczną (np. opinie, materiały informacyjne czy broszury informacyjne dotyczące urządzeń przywoływanych w odwołaniu, jak również wszelkie inne dokumenty, które wraz z samym odwołaniem stanowią jego treść), należy je przesłać wraz z kopią odwołania. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 17 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO/1091/10) stwierdzono: "(...) Nie może być więc sytuacji, w której Zamawiający nie otrzymuje pełnej treści odwołania, które zostało skierowane do Prezesa KIO, a co za tym idzie pełnej jej dokumentacji, dotyczącej wyłącznie kwestii merytorycznych. (...) Celem powiadomienia Zamawiającego o wniesieniu odwołania, poprzez przesłanie mu kopii odwołania, jest nie tylko szybkie powzięcie informacji o zakończeniu bądź nie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania, jak i konieczność poinformowania o jego treści innych wykonawców, ale także - co zostało wprowadzone nowelizacją z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 223, poz. 1778) - stworzenie Zamawiającemu, w przypadku stwierdzenia zasadności wniesionego odwołania, możliwości jego uwzględnienia, a w tym konkretnym przypadku Zamawiający prawa tego został pozbawiony (...)".

A zatem załączniki, które zawierają treści merytoryczne, należy traktować jak wskazanie "okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności" i muszą być one do kopii odwołania dołączone. Natomiast potencjalna ich znajomość przez zamawiającego nie jest w tej sprawie istotna, ponieważ obowiązek prawidłowego działania nałożony został na odwołującego, który ma go wypełnić bez brania pod uwagę stanu wiedzy zamawiającego. Należy także pamiętać, że wykonawca, który przekaże odwołanie bez załączników, powinien uwzględnić możliwość jego odrzucenia przez Krajową Izbę Odwoławczą na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 180 ust. 5, art. 189 ust. 2 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2010 r. nr 48, poz. 280).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl

 • Czym są usługi powtarzające się okresowo?

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny *
  W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku.
 • Zasady udzielania zamówień uzupełniających

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy dostaw uzależnione jest od łącznego zaistnienia kilku istotnych okoliczności.
 • Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W terminie związania ofertą wykonawca zobowiązany jest, pod sankcją utraty wadium, dotrzymać warunków realizacji zamówienia zawartych w złożonej ofercie.
 • Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd *
  Wybór trybu z wolnej ręki powinien być dokonywany tylko w wyjątkowych okolicznościach, zgodnie ze ściśle interpretowanymi przesłankami wynikającymi z przepisów ustawy Pzp.