Partnerzy serwisu:
Udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy dostaw uzależnione jest od łącznego zaistnienia kilku istotnych okoliczności.

Pytanie

Będę przeprowadzał przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych. Czy w zamówieniach uzupełniających mogę domówić materiały nieuwzględnione w siwz, ale będące materiałami biurowymi?

Odpowiedź

Co do zasady zamówień uzupełniających można udzielić na dostawy o tych samych kodach CPV co w zamówieniu podstawowym. Udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy dostaw uzależnione jest od łącznego zaistnienia następujących okoliczności:

a). zamówienie podstawowe zostało udzielone w formie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego,

b). wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego oraz

c). zamówienie uzupełniające:

- udzielane jest w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

- przewidziane było w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,

- jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,

- polega na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

Co do zasady zamówień uzupełniających możesz udzielić tylko i wyłącznie na roboty budowlane, usługi i dostawy o tych samych kodach CPV co zamówienie podstawowe. Jednak dla dostaw ustawodawca wprowadził dodatkowe obostrzenie i przy przedmiocie zamówienia, jakim jest dostawa materiałów biurowych bardzo trudne może być udowodnienie, że zmiana dostawcy będzie powodowała konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych i w konsekwencji niekompatybilność techniczną (np. wzajemne niedostosowanie asortymentów) lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze. Dostawa materiałów biurowych ma bowiem charakter powszechnie dostępny. Z tego względu proponuję ująć w przedmiocie zamówienia możliwie najszerszy zakres asortymentów, ponieważ "domówienie" materiałów nieuwzględnionych w siwz spowoduje konieczność przeprowadzenia nowej procedury, właściwej dla ustalonej z należytą starannością wartości zamówienia.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w tematyce zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl