Partnerzy serwisu:
Aby udzielić zamówienia uzupełniającego, taka możliwość musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

Pytanie

Czy wartość zamówień uzupełniających np. na roboty budowlane liczy się od wartości szacunkowej zamówienia? Przykładowo wartość szacunkowa zamówienia (netto) wynosi 28 234 445 zł. Czy zatem mogę wyliczyć do 50% zamówień uzupełniających właśnie od tej kwoty?

Odpowiedź

Wartość zamówienia uzupełniającego ustalasz w odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, a nie do wartości umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Wartością szacunkową zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, ustalone z należytą starannością. Zatem dla wartości szacunkowej zamówienia podstawowego wynoszącej 28 234 445 zł, wartość zamówienia uzupełniającego ustalonego na poziomie 50% wartości zamówienia podstawowego, nie może przekroczyć 14 117 222,50 zł. Oczywiście, abyś mógł udzielić zamówienia uzupełniającego, taka możliwość musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

Pamiętaj także, że udzielenie zamówienia uzupełniającego jest oddzielną procedurą prowadzoną w trybie zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl