Partnerzy serwisu:
Zamówień uzupełniających udziela się zgodnie z przepisami dla trybu w wolnej ręki.

Pytanie

Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie, to znaczy ogłoszenie zostanie przesłane do TED. Czy oznacza to, że muszę żądać wadium, wykazania się doświadczeniem oraz pełnego kompletu dokumentów wskazanych w rozporządzeniu? Czy muszę powiadomić Prezesa UZP o wszczęciu procedury z wolnej ręki, czy przepis ten dotyczy tylko usług i dostaw? Jakie terminy obowiązują od momentu wszczęcia procedury do podpisania umowy?

Odpowiedź

Zamówień uzupełniających udzielasz zgodnie z przepisami dla trybu w wolnej ręki.

Kiedy zamówienie uzupełniające na roboty budowlane?

Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane istnieje w przypadku gdy zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienia uzupełniającego udziela się zawsze w trybie z wolnej ręki, tzn. stosuje się procedurę przewidzianą w art. 66 i nast. ustawy Pzp.

Bez publikacji i wadium

Udzielając zamówienia uzupełniającego, nie zamieszczasz ogłoszenia o zamówieniu w stosownym publikatorze, ani nie żądasz wadium od wykonawcy, którego zapraszasz do negocjacji. Po wszczęciu procedury możesz natomiast w stosownym do wartości udzielanego zamówienia publikatorze zamieścić ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Jak udziela się zamówienia uzupełniającego?

Wszczęcie postępowania w trybie z wolnej ręki (w tym trybie udzielasz zamówień uzupełniających) następuje wraz z przekazaniem wykonawcy zaproszenia do negocjacji oraz informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym:

- istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- ogólnych warunków umowy lub wzór umowy.

Zamawiający może oczywiście dokonać opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków, jednakże nie ma takiego obowiązku.

W zaproszeniu do negocjacji zamawiający powinien również określić, jakie oświadczenia i dokumenty musi przedłożyć wykonawca. Wykonawca musi złożyć te dokumenty najpóźniej wraz z zawarciem umowy. Co do zakresu żądanych oświadczeń i dokumentów również w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki ma zastosowanie zasada, że należy żądać wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a w postępowaniach o wartości równej lub wyższej - musi ich żądać.

Odnośnie do terminów wskazać należy, że ustawa Pzp nie przewiduje żadnych ustawowych terminów w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki. Dlatego też należy przyjąć, iż ze względu na specyfikę postępowania to zamawiający decyduje o przebiegu postępowania, oczywiście może w tym zakresie uwzględnić również sugestie wykonawcy np. co do terminu przeprowadzenia negocjacji.

Zawiadomienie Prezesa UZP - powyżej progów unijnych

Zawiadomienie do Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki należy skierować w każdym przypadku (niezależnie od przedmiotu postępowania), gdy jego wartość jest równa lub przekracza progi unijne ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, tj: 125 000 euro, 193 000 euro lub 387 000 euro. Prezesa UZP należy zawiadomić w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki.

Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP w latach 2003-2005, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl