Partnerzy serwisu:
Wykonawca startujący w przetargu ma prawo złożyć w przedstawianej ofercie dwie lub więcej polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Z 2009 R. Nr 226 poz. 1817) w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Uwzględniając użyty w § 1 ust. 1 pkt. 10 w/w rozporządzenia zwrot "opłaconej polisy" powstaje pytanie - czy wykonawca może na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu złożyć w ofercie kilka polis ubezpieczeniowych, których łączna kwota jest nie mniejsza niż wymóg określony przez zamawiającego? Rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia ma istotne znaczenie zwłaszcza dla wykonawców składających ofertę wspólną lub dla wykonawcy, który posiada kilka polis ubezpieczeniowych.

Możliwość złożenia kilku polis, łącznie obejmujących wymaganą przez zamawiającego sumę ubezpieczenia, dopuściła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 08 lutego 2011 r., sygn. akt: KIO/145/11.

W uzasadnieniu wyroku Izba uznała, że wykonawca startujący w przetargu ma prawo złożyć w przedstawianej ofercie dwie (lub więcej) polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Liczy się wówczas suma kwot gwarancyjnych wynikających ze złożonych polis. Z żadnych postanowień ustawowych nie wynika, aby posiadanie dwóch polis zamykało zamawiającemu możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń na ich podstawie. Zatem uniemożliwianie złożenia kilku polis ubezpieczeniowych celem sumowania wymaganej wielkości ubezpieczenia może stanowić podstawę do postawienia zarzutu utrudniania dostępu do zamówienia publicznego. Brak jest również przepisu z którego by wynikało, że niepełne zaspokojenie się wierzyciela - zamawiającego z jednej z polis, uniemożliwia mu dochodzenie niezaspokojonej kwoty z kolejnej polisy, w szczególności gdy zachodzi sytuacja ubezpieczenia się u tego samego ubezpieczyciela. Inne stanowisko prowadziłoby do irracjonalnej sytuacji, kiedy wykonawca posiadający kilka polis oc, ubezpieczających jego działalność w przypadku złożenia oferty w nowym przetargu musiałby zawierać kolejne ubezpieczenie, które łącznie z posiadanymi polisami przekraczałoby w sposób znaczny, zakres jego działalności gospodarczej i wynikającą z tego możliwość wystąpienia szkody.

Opierając się na wskazanym powyżej rozstrzygnięciu KIO przyjąć należy, iż Zamawiający nie może wymagać, aby wykonawcy w ofertach przedstawiali tylko jedną polisę ubezpieczeniową, której wartość potwierdza spełnianie warunku udziału w przetargu. Za zgodne z obowiązującym prawem uznać należy przedstawienie kilku polis, których łączna kwota jest nie mniejsza niż wymagana przez zamawiającego.