Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo żądać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w stosunku do innych podmiotów, na których potencjał powołuje się wykonawca składający ofertę, a ten inny podmiot będzie brał udział w realizacji zamówienia.

Pytanie

Zamawiający wymaga w siwz elektryka z 3-letnim doświadczeniem, na potwierdzenie którego trzeba załączyć dokumenty. My w firmie takiego nie mamy, ale do przetargu dajemy osobę, która będzie kierownikiem (jest to kierownik innej firmy elektrycznej). Jakie musimy przedstawić dokumenty - czy firmy, w której on pracuje? Czy tylko jego oświadczenie, że udostępni siebie jako kierownika i czy w tym przypadku musimy składać oświadczenia i dokumenty z rozporządzenia?

Odpowiedź

Jeśli składając ofertę, przedkładasz zobowiązanie tej osoby do udostępnienia swojej wiedzy i doświadczenia poprzez pełnienie funkcji elektryka w realizacji danego zamówienia, podpisane bezpośrednio na rzecz Twojej firmy, to wówczas mamy do czynienia z tzw. dysponowaniem bezpośrednim, które wyłącza zastosowanie dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy, a także §1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Takie podejście jest zgodne z linią orzeczniczą KIO, która w wielu wyrokach stanęła na stanowisku, że w przypadku bezpośredniego dysponowania kadrą zdolną do wykonania zamówienia, nie ma mowy o powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego.

Pamiętaj!

Zamawiający ma prawo żądać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w stosunku do innych podmiotów, na których potencjał powołuje się wykonawca składający ofertę, a ten inny podmiot będzie brał udział w realizacji zamówienia.

Brak udziału w realizacji zamówienia - bez dokumentów

Jeśli zatem z treści oferty lub zobowiązania elektryka będzie jasno wynikało, że udostępnia on swoją wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, wówczas nie składasz żadnych dodatkowych oświadczeń ani dokumentów. Dotyczy to także sytuacji, gdyby zobowiązanie do udostępnienia elektryka podpisała firma go zatrudniająca, jeśli z treści tego dokumentu wynikałoby jednoznacznie, że udostępniania osobę w postaci Pana X do pełnienia określonych funkcji, a firma ta nie będzie żadnym podwykonawcą wykonawcy składającego ofertę, tym samym potwierdzając wyraźnie brak udziału w realizacji zamówienia.

Firma udostępniająca uczestniczy w zamówieniu - potrzebne dokumenty

Jeśli natomiast przyjmiemy, że zobowiązanie udostępniające elektryka podpisze firma go zatrudniająca, a dodatkowo z treści zobowiązania będzie wynikało, że firma ta będzie podwykonawcą - innym podmiotem biorącym udział w realizacji zamówienia, wówczas obok zobowiązania wynikającego z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp będziesz musiał przedłożyć także dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia określone w siwz i ogłoszeniu, o ile zamawiający wymagał ich złożenia przez inne podmioty.

Aby nie komplikować zanadto treści oferty, jeśli inny podmiot jedynie oświadcza, że zobowiązuje się oddać na rzecz Twojej firmy osobę elektryka do realizacji danego zadania i w rzeczywistości nie będzie brał żadnego udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby w treści zobowiązania z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wpisać, że wykonawca (inny podmiot) nie będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.

Zgodnie z orzecznictwem nieuprawnione jest podejście, zgodnie z którym udostępnienie potencjału możliwe byłoby tylko i wyłącznie poprzez bezpośrednie uczestnictwo podmiotu udostępniającego w realizacji umowy w charakterze podwykonawcy (por. sygn. akt. KIO/2769/10; KIO 356/11).

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr. 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i zamawiających, także przy projektach finansowanych ze środków UE, trener, publicystka i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych.

www.portalzp.pl

 • Pełnomocnictwo powołujące konsorcjum w praktyce

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają firmom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia na wspólne składanie ofert przetargowych. Zamawiający nie może ograniczać prawa do złożenia oferty wspólnej zwanej ofertą konsorcjum. Dla ważności oferty wspólnej firmy muszą jednak ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.
 • Dokumenty wykonawców - jak długo są ważne?

  Przetargi krok po kroku
  Eliza Grodzka *
  Termin aktualności dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie dotyczy ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie przed dniem wszczęcia postępowania.
 • Praktyczne aspekty weryfikacji dokumentów formalnych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawcy uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinni do składanej oferty załączać dokumenty, z których treści jednoznacznie wynika prawo osoby podpisującej ofertę do wykonania tej czynności.
 • Złożenie oferty nie może wymagać uprzedniej akceptacji projektanta

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca występując do projektanta o zgodę na zastosowanie urządzeń lub materiałów równoważnych niewątpliwie ujawnia istotne elementy przyszłej oferty.