Partnerzy serwisu:
Wykonawca występując do projektanta o zgodę na zastosowanie urządzeń lub materiałów równoważnych niewątpliwie ujawnia istotne elementy przyszłej oferty.

Zamawiający nie może wymagać aby wykonawca robót budowlanych (czy innego rodzaju zamówienia) ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego przed złożeniem oferty zobowiązany był uzyskać akceptację autora projektu na zastosowanie urządzeń równoważnych do wskazanych w projekcie.

Określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogu, aby wszelkie ewentualne zamiany dotyczące zaoferowania innych niż wskazane w projekcie urządzeń lub materiałów były przed złożeniem oferty zaakceptowane przez projektanta jest niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zawarcie takiego wymogu narusza art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Należy bowiem zauważyć, że projektant de facto nie musi być zainteresowany dokonywaniem zmian w projekcie, a co za tym idzie wyrażaniem zgody na zastosowanie innych urządzeń i materiałów. Ponadto projektant praktycznie bez żadnych konsekwencji może przedłużać w czasie procedurę uzyskiwania takiej zgody, co może uniemożliwić wykonawcy złożenie oferty w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Ponadto wskazać należy, iż proponując rozwiązanie równoważne, to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferowane urządzenia lub materiały są równoważne do określonych w projekcie - uprzednia zgoda projektanta w tym zakresie nie jest potrzebna.

Niezgodne z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych jest określanie warunków, które prowadzą przed upływem terminu składania ofert, do ujawnienia przez wykonawcę treści oferty. Wykonawca występując do projektanta o zgodę na zastosowanie urządzeń lub materiałów równoważnych niewątpliwie ujawnia istotne elementy przyszłej oferty.

W związku z powyższym jedynym działaniem, które jest zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest weryfikowanie treści złożonej oferty po upływie terminu na jej złożenie. Zamawiający może wówczas, w przypadku stwierdzenia zaoferowania materiałów bądź urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, uzyskać opinię biegłego (np. autora projektu załączanego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), w której będzie wykazane, czy zaoferowane rozwiązania są w istocie równoważne do wskazanych w projekcie. Wykonawca w przypadku niekorzystnej decyzji zamawiającego będzie oczywiście miał możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)