Partnerzy serwisu:
Z treści ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego jednoznacznie wynika, że wykonawca, który chce udowodnić zamawiającemu, że może polegać na zasobach innych podmiotów musi to uczynić przedstawieniem pisemnego zobowiązania, a nie kopią zobowiązania.

Pytanie

Czy składane w ofercie oświadczenie o udostępnieniu osób innej jednostce musi być złożone w oryginale?

Odpowiedź

Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia winno być złożone w oryginale.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).

Co oznacza forma pisemna?

Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia pisemności. W związku z tym powinniśmy posłużyć się Kodeksem cywilnym (art. 14 ustawy Pzp). Zgodnie z jego treścią do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 §1 Kc).

Potwierdzać za zgodność można tylko dokumenty z rozporządzenia

Zobowiązanie podmiotów trzecich zostało wymienione tylko w ustawie Pzp, nie zostało natomiast umieszczone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. A tylko dokumenty w nim wymienione mogą być składane przez wykonawcę w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (§ 6 ust. 1 rozporządzenia). W związku z faktem, iż pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu swoich zasobów nie zostało wymienione w powyższym rozporządzeniu może być złożone tylko w oryginale w formie pisemnej.

Potwierdza to wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 czerwca 2010 r., która stanęła na stanowisku, że zastrzeżenie składania dokumentów w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odnosi się do dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i tylko w tym rozporządzeniu wskazanych. Nie odnosi się tym samym do zastrzeżenia formy pisemnej dla zobowiązania podmiotu trzeciego (KIO/UZP 922/10).

Podobnie KIO orzekła także w wyroku z 5 maja 2011 r. (sygn. akt KIO 822/11) stwierdzając, że w sytuacji gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Z treści ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego jednoznacznie zatem wynika, że wykonawca, który chce udowodnić zamawiającemu, że może polegać na zasobach innych podmiotów musi to uczynić "przedstawieniem pisemnego zobowiązania", a nie kopią zobowiązania.

Podstawa prawna: art. 14 oraz 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego; § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl