Partnerzy serwisu:
Brak podpisu pod złożonym dokumentem należy potraktować tak samo jak niezłożenie wymaganego oświadczenia przez wykonawcę.

Pytanie

Złożony przez wykonawcę wykaz robót wraz z ofertą był podpisany, lecz nie do końca spełniał wymagania zamawiającego. Zamawiający wezwał więc wykonawcę do złożenia nowego wykazu robót. Wykonawca złożył nowy wykaz w wyznaczonym terminie, ale nie podpisał uzupełnionego wykazu robót. Uzupełniony wykaz ma pieczątkę firmową zawierającą imię i nazwisko wykonawcy. Pieczęcie widnieją w nagłówku i pod wykazem robót (w miejscu, gdzie powinien być podpis). W jaki sposób należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia podpisu, skoro był już raz wzywany do złożenia prawidłowego wykazu robót? Czy wezwanie do złożenia podpisanego wykazu robót będzie ponownym żądaniem tego samego dokumentu? Czego zamawiający powinien w tej sytuacji żądać: nowego podpisanego wykazu czy oświadczenia wykonawcy i w jakiej formie?

Odpowiedź

Niestety nie masz już w tej sytuacji możliwości ponownego wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentu. Ponieważ dostarczony na wezwanie wykaz robót nie został podpisany, należy uznać, że wykonawca nie uzupełnił dokumentu, a co za tym idzie podlega wykluczeniu z postępowania.

Jeden dokument - jedno wezwanie

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych masz obowiązek wezwać do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu lub pełnomocnictw wykonawcę, który powyższych dokumentów nie złożył lub złożył dokumenty zawierające błędy. Przepis ten ma charakter szczególny i wyjątkowy, a co za tym idzie, powinien być stosowany w odniesieniu do określonego dokumentu jednokrotnie.

Stanowisko to zostało potwierdzone w opiniach Urzędu Zamówień Publicznych oraz licznych wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. z 19 marca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 203/09), w którym Izba uznała za niedopuszczalną czynność zamawiającego polegającą na ponownym wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia tych samych dokumentów, w tym przypadku świadectw jakości handlowej.

Źle uzupełniony dokument = niezłożony dokument

Ponieważ już raz prawidłowo wezwałeś wykonawcę do uzupełnienia wykazu robót należy uznać, że nie masz prawa ponownie wystąpić o uzupełnienie tego dokumentu. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że dostarczony na wezwanie wykaz nie został podpisany. Brak podpisu pod złożonym na Twoje wezwanie wykazem robót powinieneś bowiem potraktować tak samo jak niezłożenie wymaganego oświadczenia przez wykonawcę. Samo postawienie pieczęci, zarówno imiennej, jak i firmowej, nie jest wystarczające do uznania, że wykonawca złożył wymagany dokument. Dla zachowania obowiązkowej w tym przypadku formy pisemnej niezbędne jest bowiem złożenie przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy własnoręcznego podpisu pod dokumentem.

W związku z tym należy uznać, że w opisanym przypadku wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co skutkować będzie obowiązkiem wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 24 ust 2 pkt 4, art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. Zastępcą Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl