Partnerzy serwisu:
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów jest obowiązkiem zamawiającego w stosunku do każdego wykonawcy, który uczestniczy w postepowaniu.

Pytanie

Czy jeżeli do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wykonawca nie załączył wymaganego wykazu robót lub załączył wykaz niespełniający wymagań zamawiającego, to należy wezwać go do uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3? Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wymaga minimum jednej roboty budowlanej. Każda kolejna będzie punktowana dodatkowo (liczba punktów decyduje o zakwalifikowania do drugiego etapu postępowania).

Odpowiedź

Powinieneś wezwać wykonawcę do uzupełnienia wykazu robót, jednak uzupełniony wykaz możesz oceniać tylko pod kątem spełniania postawionego przez Ciebie warunku udziału w postępowaniu - czyli w tym przypadku wykazania się jedną robotą budowlaną.

Wezwanie do uzupełnienia to Twój obowiązek

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów jest Twoim obowiązkiem w stosunku do każdego wykonawcy, który uczestniczy w Twoim postępowaniu, a który nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw albo złożył dokumenty lub oświadczenia zawierające błędy lub złożył wadliwe pełnomocnictwa. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest, niezależna od złożenia dokumentów, konieczność odrzucenia oferty albo unieważnienia postępowania. Co więcej, obowiązek ten istnieje bez względu na tryb, w jakim prowadzisz postępowanie. Wobec powyższego, jeżeli w Twoim postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca nie złożył wymaganego na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia wykazu robót albo złożył wykaz, z którego nie wynika spełnianie postawionego przez Ciebie warunku, zobowiązany jesteś wezwać go do jego złożenia w wyznaczonym przez Ciebie terminie.

W uzupełnionym wykazie nie oceniasz robót dodatkowych

Zwróć jednak uwagę, że złożony na Twoje wezwanie wykaz możesz oceniać tylko pod kątem spełniania postawionego przez Ciebie warunku udziału w postępowaniu - w Twoim przypadku wykazania się jedną robotą budowlaną. Nie możesz więc przyznać dodatkowej punktacji za roboty wykazane ponad to wymagane minimum. Takie działanie stałoby bowiem w sprzeczności z ustawą, albowiem wykonawca ma szansę złożyć brakujące dokumenty tylko w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a nie w celu uzyskania dodatkowej punktacji przekładającej się na wyższą pozycję w rankingu wykonawców (tzw. prekwalifikacji).

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 51 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych; obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl