Partnerzy serwisu:
Zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

Pytanie

Przystąpiliśmy do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, w którym m.in. wymagane było wykazanie się robotami budowlanymi, których przedmiotem był remont budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych o wartości 500 tys. zł. Do oferty dołączyliśmy referencje oraz wykaz robót, które poświadczają, że wykonaliśmy takie prace i kwota jest odpowiednia. Prace te były wykonane w ramach jednego przetargu i jednego zadania oraz na jednym budynku, lecz musiały być rozłożone na dwie osobne umowy, ponieważ część robót wykonywanych była ze środków posiadanych przez inwestora, a część była finansowana z kredytu termomodernizacyjnego, co było wymaganiem banku i od nas niezależne. Pojedynczo te umowy nie stanowią wymaganej kwoty. Po ogłoszeniu wyników konkurencja odwołała się do zamawiającego o to, że wykazane przez nas zadania nie odpowiadały wartością przedmiotowi zamówień opisanemu przez zamawiającego w siwz, bowiem grupowanie przez wykonawcę wykonanych na rzecz jednego zamawiającego zadań o niższej wartości niż wymagana w siwz nie znajduje żadnego oparcia ani w stanie faktycznym ani tym bardziej w utrwalonym w tym zakresie stanowisku doktryny oraz orzecznictwa. Czy w związku z powyższym nie posiadamy wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia i powinniśmy zostać wykluczeni z postępowania, co zarzuca nam konkurencja?

Odpowiedź

Wszystko wskazuje na to, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Robota budowalna dotyczyła jednego budynku i była następstwem jednego postępowania przetargowego o łącznej wysokości wymaganej przez zamawiającego.

Zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z Prawem budowlanym przez roboty budowlane należy rozumieć w szczególności prace polegające na remoncie obiektu budowlanego. Z kolei budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Z treści pytania wynika, że robota dotyczyła jednego budynku, stanowiła funkcjonalną całość wykonywaną bez przerwy, była następstwem jednego postępowania przetargowego o łącznej wysokości wymaganej przez zamawiającego (analogia do wyroku dotyczącego usług z 27 maja 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 607/09). Dlatego moim zdaniem mamy do czynienia z tą samą robotą budowlaną, spełniającą wymagania zamawiającego. Aby uzyskać taką pewność, należy przeanalizować treść referencji i wykazu robót oraz skonfrontować to z wymaganiami zamawiającego, wyrażonymi na etapie postępowania. Ważne jest, czy złożone dokumenty i oświadczenia pozwalają wyłonić wykonawcę mogącego zrealizować należycie zamówienie, czyli takiego, który wykaże się realizacją zamówień o podobnym co do złożoności i wielkości charakterze co przedmiot zamówienia.

Polecam także lekturę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z 23 lutego 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 152/09, w którym skład orzekający wskazał, że dla wykazania się odpowiednim doświadczeniem lub wiedzą przy wykonywaniu danych usług ma znaczenie przede wszystkim fakt ich wykonywania, a nie stosunek prawny łączący podmioty umowy. Domniemywać więc można, że w tym konkretnym przypadku nie ma znaczenia, że podpisane zostały dwie umowy dotyczące jednej roboty budowlanej.

Postawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 3 pkt 2 i pkt 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl