Partnerzy serwisu:
Jeżeli udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość nabycia ich u jednego wykonawcy i będą one udzielane w tym samym czasie, zamówienia takie należy traktować jako jedno zamówienie.

Pytanie

Do budowanego obiektu musimy zrealizować dostawy wyposażenia, tj. meble (wartość powyżej 14 tys. euro), komputery (poniżej 14 tys. euro) oraz sztućce (poniżej 14 tys. euro). Czy potraktować te zamówienia osobno (różne kody CPV), czy też połączyć, dlatego że dotyczą jednego obiektu i jednego rodzaju, tj. dostaw?

Odpowiedź

Dostawy te należy potraktować jako trzy odrębne zamówienia.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Przepis art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zakazuje zamawiającemu dzielenia zamówienia na części i zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Wobec powyższego, niedozwolone jest takie dzielenie zamówienia, które spowoduje, że nie będą miały zastosowania przepisy ustawy Pzp, dotyczące obowiązku nie tylko samego jej zastosowania, ale również progów, dla których ustawa Pzp określa odmienne procedury.

Dlaczego zamówienia są odrębne?

W opisanej sytuacji, zdaniem autora, należy każde z rodzajów zamówień, a więc meble, komputery i sztućce potraktować jako odrębne zamówienia. Ani ustawa Pzp, ani akty wykonawcze nie definiują pojęcia zamówienia tego samego rodzaju. Zamówień nie łączy się również według kodu CPV. Dla uzasadnienia powyższego przypadku można posłużyć się natomiast opiniami Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi szacowania wartości zamówienia (opinie UZP pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej"; "Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym").

W świetle przytoczonych opinii, aby ustalić, czy w konkretnym przypadku zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności danego zamówienia. W tym celu należy określić:

- tożsamość przedmiotową zamówienia (należy stwierdzić, czy będące przedmiotem zamówienia dostawy, usługi czy też roboty budowlane są zamówieniami tego samego rodzaju);

- tożsamość czasową zamówienia (określenie pełnego zakresu przedmiotowych zamówień finansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej - np. rok budżetowy lub okres trwania projektu); jak również

- możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę .

Warunki te muszą być spełnione łącznie , aby można było mówić o jednym zamówieniu.

A zatem, z odrębnymi zamówieniami zamawiający będzie miał do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwe jego nabycie u tego samego wykonawcy w danym czasie. Jeżeli udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość nabycia ich u jednego wykonawcy i będą one udzielane w tym samym czasie, zamówienia takie należy traktować jako jedno zamówienie.

Co do zasady, sprzedażą mebli, komputerów i sztućców zajmują się różni wykonawcy, zamówienia te nie spełniają więc łącznie omawianych powyżej trzech przesłanek, które pozwalałyby stwierdzić, że są one jednym zamówieniem. W związku z tym zamówienia te można potraktować jako oddzielne, a wartość każdego z nich oszacować odrębnie.

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 32 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka odpowiedzi na pytania i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w ramach współpracy z wydawnictwem prawniczym

www.portalzp.pl