Partnerzy serwisu:
Na etapie realizacji zamówienia wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Pytanie

W przetargu ograniczonym przyjęto do rozliczenia cenę ryczałtową. W trakcie realizacji umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego została cofnięta zgoda na wjazd na teren budowy. Ze względu na krótki termin realizacji umowy wykonawca korzystał, do momentu wydania nowej decyzji, z drogi publicznej, ale z tego tytułu musiał ponieść dodatkowe opłaty. Projekt jest finansowany ze środków unijnych. Czy możemy uwzględnić te koszty w ramach przeprowadzonego postępowania i zakwalifikować jako zamówienie dodatkowe z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Pzp?

Odpowiedź

Nie. Niezaplanowane koszty poniesione przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia nie mogą być refinansowane przez zamawiającego poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Pzp. Takie działanie jest sprzeczne z ustawą Pzp.

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki do udzielenia zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp może mieć miejsce w określonych okolicznościach i po spełnieniu kilku przesłanek. Dlatego niezaplanowane koszty, które poniósł wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie mogą być refinansowane przez zamawiającego poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Pzp. Takie działanie jest sprzeczne z ustawą Pzp. Ponadto wynagrodzenie ryczałtowe zakłada jedną stałą kwotę wynagrodzenia za wykonane prace, która jest z góry określona w umowie. Jest to cena, jaką zadeklarował w swojej ofercie wykonawca za wykonanie prac określonych w siwz. Na etapie realizacji zamówienia wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryczałt polega więc na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać zapłaty wynagrodzenia wyższego. Także zamawiający nie może jednostronnie żądać obniżenia ustalonego wcześniej przez strony ryczałtu. W konstrukcji wynagrodzenia ryczałtowego przyjmuje się, że wykonawca, co do zasady, ponosi ryzyko straty w sytuacji zmiany stosunków.

Oczywiście fakt, że w umowie przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe, nie znaczy, że nie można udzielić zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Jednak udzielenie zamówienia dodatkowego na podstawie tego przepisu może nastąpić tylko po spełnieniu przesłanek zastosowania tego trybu. Nie może natomiast służyć do refinansowania dodatkowych niezaplanowanych kosztów, jakie poniósł wykonawca.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, koordynatorem w Departamencie Inwestycji i Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w latach 2003-2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa UZP i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006 naczelnik Wydziału Orzecznictwa UZP

www.portalzp.pl