Partnerzy serwisu:
Dopuszczenie wprowadzenia istotnej zmiany do zawartej umowy wymaga przewidzenia takiej możliwości oraz określenia warunków dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz.

Pytanie

W trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane zamawiający chce wprowadzić zmianę urządzenia (zmiana przewidziana w umowie - nowocześniejszy zamiennik). W jaki sposób należy wprowadzić taką zmianę, jeżeli wartość zamienianego urządzenia przekracza kwotę 14 000 euro? Czy zamawiający sam musi zakupić urządzenie w trybie ustawy Pzp? Czy urządzenie może być kupione przez wykonawcę bez stosowania ustawy Pzp? Urządzenie jest droższe niż zaoferowane w ofercie przez wykonawcę. Jak przeprowadzić zamianę?

Odpowiedź

Dopuszczenie wprowadzenia istotnej zmiany do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przewidzenia takiej możliwości oraz określenia warunków dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz.

Nie wystarczy przewidzieć możliwość zmiany tylko w umowie

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej zmiany. Niewystarczające jest więc przewidzenie takiej możliwości jedynie w umowie w sprawie zamówienia publicznego, chyba że stanowi ona integralną część siwz i dodatkowo w samej specyfikacji znajduje się odesłanie do umowy w zakresie uregulowania możliwości wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Pamiętaj, że zmiana urządzenia na jego nowocześniejszy zamiennik, wiążąca się ze wzrostem wynagrodzenia wykonawcy, zawsze stanowi istotną zmianę umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. W związku z tym jej dokonanie poprzez zawarcie aneksu do umowy zawsze będzie wymagało wyczerpującego określenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz warunków, na jakich zmiana może być dokonana (uzasadnienia) w okolicznościach danej sprawy. Przy czym nie jest wystarczające samo ogólne stwierdzenie, że umowa może być zmieniona, lecz konieczne jest możliwie dokładne określenie warunków takiej zmiany.

Sprawdź, czy możesz wprowadzić zmianę

Jednocześnie, oceniając możliwość wprowadzenia konkretnej zmiany do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, powinieneś mieć na uwadze ogólny cel przyświecający udzielaniu zamówień publicznych, tj. zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. W związku z tym, na podstawie przedstawionych informacji, nie jest możliwe udzielenie wiążącej odpowiedzi w zakresie dopuszczalności lub nie przedmiotowej zmiany urządzenia. Konieczne jest bowiem dokonanie analizy postanowień umowy (jeżeli stanowiła integralną część siwz) oraz samego siwz lub ogłoszenia o zamówieniu pod kątem przesłanek uzasadniających wprowadzenie omawianej zmiany w okolicznościach konkretnej sprawy. Jeżeli taka możliwość nie została przewidziana w ogłoszeniu albo w siwz, to zmiany nie będzie można przeprowadzić.

Może być konieczne nowe postępowanie

Jeżeli dojdziesz do wniosku, że w Twojej sytuacji nie ma możliwości wprowadzenia przedmiotowej zmiany do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, to pamiętaj również, że art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nie upoważnia do dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne, które prowadziłyby do rozszerzenia przedmiotu zamówienia. Rozszerzenie przedmiotu zamówienia będzie stanowiło nowe zamówienie, które powinno zostać udzielone wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP.

www.portalzp.pl