Partnerzy serwisu:
Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzasadnia wszczęcie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Jednostka budżetowa miała zawartą w ramach przetargu nieograniczonego umowę do 31 grudnia na świadczenie usług transportowo-sprzętowych. Umowa została zrealizowana do 15 grudnia (zostały wykorzystane środki finansowe w budżecie na wynajem sprzętu). W związku z licznymi opadami śniegu była konieczność wywożenia śniegu z terenu miasta (czyli wynajęcie sprzętu do wywożenia śniegu). W tym celu 21 grudnia zarządzeniem burmistrza zostały przesunięte do budżetu jednostki dodatkowe środki finansowe w wysokości 10.000 zł na wywożenie śniegu. Czy jednostka może zawrzeć dodatkową umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą?

Odpowiedź

Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzasadnia wszczęcie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego po dokonaniu analizy własnych potrzeb, przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia oraz kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie. W trakcie realizacji umowy nie można wykluczyć zaistnienia sytuacji, które będą miały wpływ na realizację potrzeb zamawiającego, takich jak:

- trudna do przewidzenia lub nieprzewidywalna zmiana okoliczności faktycznych mająca wpływ na zakres przedmiotu zamówienia bądź też

- uzyskanie przez zamawiającego dodatkowych środków finansowych na realizację tego samego zadania.

Dodatkowe środki

Jeżeli zatem uzyskałeś dodatkowe środki finansowe, to powinieneś wszcząć odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co nie prowadzi do niedozwolonego podziału zamówienia na części. Jeżeli przekazana kwota na realizację zadania nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro, nie masz obowiązku stosowania ustawy Pzp w celu jej wydatkowania (oczywiście, o ile nie zostanie ona powiększona o środki z innych źródeł do kwoty powyżej równowartości 14.000 euro). Tym samym nie stosujesz trybów z ustawy Pzp, w tym także trybu z wolnej ręki.

Zapamiętaj!

Udzielając zamówienia o wartości przedmiotu poniżej równowartości kwoty 14.000 euro, powinieneś zachować zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W tym celu możesz skorzystać z własnego regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości poniżej 14.000 euro lub przeprowadzić procedurę, w której skierujesz zapytanie cenowe np. do lokalnych wykonawców, co nie wyklucza zawarcie umowy z dotychczasowym wykonawcą.

A może tryb z wolnej ręki?

Jeżeli jednak mimo powyższych uwag chciałbyś udzielić zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, pamiętaj, że powinieneś wykazać, iż:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

co może nastręczać dodatkowe trudności w świetle podanego przez Ciebie stanu faktycznego.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8oraz 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)

Autor jest aplikantem radcowskim, w latach 2007-2010 pracownik UZP, obecnie pracownik Kancelarii Prawnej.

www.portalzp.pl