Partnerzy serwisu:
Przetarg na usługę przeprowadzenia szkolenia. Kryterium oceny ofert jest cena i doświadczenie wykonawcy. Co w sytuacji, gdy już po wyborze najkorzystniejszej oferty wykładowca nie może zrealizować szkolenia? Odrzucić ofertę czy zgodzić się na zmianę wykładowcy?

Pytanie

Prowadzimy przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia. Kryteria oceny ofert to: cena 80% i doświadczenie wykładowcy szkolenia - 20%. Wykonawca podał imię i nazwisko wykładowcy, wskazując jego doświadczenie. Wybraliśmy ofertę najkorzystniejszą, ale dzień przed podpisaniem umowy wykonawca poinformował nas, że wykładowca poważnie się rozchorował i nie może zrealizować szkolenia. Wykonawca zaproponował inną osobę z tym samym doświadczeniem.

Czy może na tym etapie (przed podpisaniem umowy) zmienić wykładowcę - taka zmiana w umowie nie została przewidziana, doświadczenie wykładowcy było kryterium oceny ofert. Czy może uznać, że wykonawca nie przedstawił doświadczenia wykładowcy? Brak doświadczenia w tym przypadku nie zmienia pozycji wykonawcy w rankingu oceny oferty. Gdyby wziąć pod uwagę tylko cenę z oferty najkorzystniejszej i cenę wraz z punktami za doświadczenie wykładowcy drugiej oferty, to i tak wygrywa oferta gdzie doświadczenie nie zostało wykazane. Może zamawiający powinien uznać, że wykonawca odstąpił od umowy (bo nie może jej zrealizować pierwotnie wskazany wykładowca) i winien podpisać umowę z drugim w kolejce wykonawcą?

Odpowiedź

W mojej ocenie wykonawca nie może na etapie przed podpisaniem umowy zmienić osoby wykładowcy, której doświadczenie było punktowane, tj. było kryterium oceny ofert. Mogłoby to zostać potraktowane jako niedopuszczalne prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty, a w konsekwencji dokonanie zmiany w jej treści. Tym bardziej że dzieje się to po jej formalnej ocenie. Trudno byłoby też przyjąć, że taka zmiana ma charakter innej omyłki w ofercie wymienione w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp (wykonawca prawidłowo podał w ofercie wykładowcę i jego doświadczenie, a dopiero później okazało się, że jest zmuszony dokonać zmiany w tym zakresie i podać kogoś innego). Nie wydaje się również uzasadnione uznanie, że wykonawca nie przedstawił doświadczenia wykładowcy (pominął to w swojej ofercie), choć tak naprawdę to przedstawił. Wnioskuję, że miał obowiązek to podać, ponieważ w tym zakresie jego oferta podlegała ocenie i ewentualny brak tych informacji stanowiłby o niezgodności oferty z siwz.

Należy zauważyć, że zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej po dokonaniu badania i oceny ofert zgodnie ze wszystkimi kryteriami oceny ofert ustalonymi w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tak jak wykonawca ma obowiązek podać cenę oferty, tak dotyczy to również podania informacji w zakresie pozostałych kryteriów oceny ofert i na tej podstawie weryfikuje się ofertę.

W przedmiotowym przypadku możliwa jest sytuacja, gdy wykonawca z ww. powodu uchyli się od podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie. Wówczas zamawiający może zawrzeć umowę z drugim w kolejności wykonawcą. Do rozważenia, z dużą jednak ostrożnością, jest też zmiana umowy, ale po jej podpisaniu, polegająca na zmianie osoby, tj. na osobę o takim samym doświadczeniu, jak osoba wskazana w ofercie. Można by wtedy potraktować tę zmianę w kategoriach zmiany nieistotnej, a więc takiej, która nie musiała zostać przewidziana (przyczyny niezależne od wykonawcy, nie zmieniłoby to wyniku przetargu).

Podstawa prawna: art. 87 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i art. 94 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest prawnikiem; była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

www.portalzp.pl