Partnerzy serwisu:
Ustalając, które usługi szkoleniowe mogą zostać zakwalifikowane do jednego przedmiotu zamówienia, należy kierować się przede wszystkim ich dostępnością w ofercie poszczególnych wykonawców.

Pytanie

W związku z realizacją projektu systemowego wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej planujemy przeprowadzić różnego rodzaju szkolenia, tj. kurs komputerowy, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe, kurs prawa jazdy kat. B, kurs udzielania pomocy przedmedycznej, kurs młodszego ratownika, warsztaty DJ-a, warsztaty z zakresu kosmetologii, warsztaty rękodzielnicze dla osób niepełnosprawnych Proszę o pomoc jak prawidłowo określić przedmiot zamówienia lub inaczej mówiąc - określić "bloki szkoleniowe" , tak aby móc bezpiecznie przeprowadzić postępowania i udzielić zamówienia na ww. usługi.

Odpowiedz

Ustalając, które usługi szkoleniowe mogą zostać zakwalifikowane do jednego przedmiotu zamówienia, powinieneś kierować się przede wszystkim ich dostępnością w ofercie poszczególnych wykonawców. Z jednym zamówieniem mamy do czynienia w przypadku zajścia dwóch, następujących okoliczności:

- zamówienie ma obejmować przedmiot o takim samym lub podobnym przeznaczeniu oraz

- zamówienie o takim samym lub podobnym przeznaczeniu może być zrealizowane przez jednego wykonawcę.

Zamówienia, które nie mają podobnego przeznaczenia i nie zachodzi możliwość realizacji ich przez jednego wykonawcę, co do zasady traktuje się jako zamówienia odrębne.

Pogrupuj szkolenia

Jeżeli zatem udzielasz zamówienia na szkolenia, powinieneś starać się pogrupować je według kryterium podobnego przeznaczenia i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę. Tym samym, powinieneś sprawdzić, jakie szkolenia oferują poszczególni (znani Tobie) wykonawcy. Pamiętaj także, że w celu zwiększenia konkurencyjności i zabezpieczenia się przed zarzutem niedopuszczalnego podziału zamówienia warto jest dopuścić możliwość składania przez wykonawców ofert na poszczególne części (zadania).

Podobna tematyka i jeden wykonawca - jedno zamówienie

Szkolenia obejmujące taką samą tematykę, przeprowadzane dla określonej grupy odbiorców, jeżeli mogą zostać zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie, którego wartość powinna zostać oszacowana zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy. Stosownie do art. 32 ust. 1 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, w latach 2007-2010 był pracownikiem UZP, obecnie jest pracownikiem kancelarii prawnej.

www.portalzp.pl

 • Przetarg na usługi szkoleniowe: czy możliwa jest zmiana wykładowcy?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Przetarg na usługę przeprowadzenia szkolenia. Kryterium oceny ofert jest cena i doświadczenie wykonawcy. Co w sytuacji, gdy już po wyborze najkorzystniejszej oferty wykładowca nie może zrealizować szkolenia? Odrzucić ofertę czy zgodzić się na zmianę wykładowcy?
 • Jakim podmiotom należy przekazać wyjaśnienia treści siwz?

  Przetargi krok po kroku
  Kamil Adamiec *
  Zamawiający zobligowany jest do udostępniania treści zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał siwz, lub którzy pobrali siwz ze strony internetowej, jeżeli była tam zamieszczona.
 • W jaki sposób wyznaczyć wymogi dotyczące doświadczenia wykonawcy?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  W celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia wykonawcy, zamawiający może w siwz oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zawrzeć opis sposobu dokonywania jego oceny.
 • Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski *
  Opisując przedmiot zamówienia, jesteś zobowiązany stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Celem tego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, dzięki czemu wykonawcy niezależnie od kraju pochodzenia i używanego języka są w stanie właściwie go zidentyfikować.