Partnerzy serwisu:
Opisując przedmiot zamówienia, jesteś zobowiązany stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Celem tego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, dzięki czemu wykonawcy niezależnie od kraju pochodzenia i używanego języka są w stanie właściwie go zidentyfikować.

Pytanie

Moja jednostka jest w trakcie przeprowadzania postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Zastanawiam się jaki kod CPV należy przyporządkować do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć językowych w szkole zawodowej? Czy należy w sposób jednolity określić dokumenty wymagane do potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu - bez względu na status prawny wykonawców (osoba fizyczna czy osoba prawna, osoba prowadząca działalność gospodarczą)? Może jest jakiś katalog dokumentów niebędących jedynie oświadczeniami (chodzi mi o zaświadczenia, wypisy itd.), których należy wymagać bezwzględnie?

Odpowiedź

Pozalekcyjnym zajęciom językowym możesz przyporządkować kod dotyczący kursów językowych - CPV 80580000-4. Status prawny wykonawcy nie ma znaczenia dla rodzajów dokumentów, których żądasz lub możesz zażądać na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Katalog tych dokumentów został określony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów.

Wyjaśnienie

Opisując przedmiot zamówienia, jesteś zobowiązany stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) (art. 30 ust. 7 ustawy Pzp). Celem tego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, dzięki czemu wykonawcy niezależnie od kraju pochodzenia i używanego języka są w stanie właściwie go zidentyfikować. Opisując przedmiot zamówienia na prowadzenie zajęć z języka obcego, powinieneś użyć kodów dotyczących działu usług edukacyjnych i szkoleniowych (CPV 80000000-4). W Twoim przypadku przedmiot zamówienia możesz zaklasyfikować jako oferowanie kursów językowych (CPV 80580000-3).

Wykonawcą w rozumieniu ustawy Pzp jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). Ustawa Pzp nie różnicuje zatem wykonawców ze względu na ich status prawny. Poza tym zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7 ustawy Pzp). Dotyczy to także określania przez Ciebie dokumentów, które mają złożyć wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Służy to ograniczeniu kręgu wykonawców do takich, którzy dają odpowiednią rękojmię należytego wykonania zamówienia. A zatem wszyscy wykonawcy, bez względu na ich status prawny, muszą złożyć wymagane przez Ciebie dokumenty.

Wraz z ofertą lub z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy składają oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zażądałeś dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków - również te dokumenty (art. 44 i 50 ust. 1 ustawy Pzp).

Obowiązek żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału zależy od wartości zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, musisz żądać tych dokumentów, a jeśli wartość zamówienia jest mniejsza - możesz sam dokonać wyboru, czy ich zażądać. Katalog tych dokumentów został określony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 10, art. 7, art. 30 ust. 7; rozporządzenie z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl