Partnerzy serwisu:
Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego wymaga dla jego wykonania posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania określonej działalności lub czynności, wykonawca nie może dla spełnienia tego warunku polegać na uprawnieniach posiadanych przez podmioty trzecie.

W związku z normą wyrażoną w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wykonawca zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Przykładowo, z powyższego prawa wykonawcy nie mogą korzystać, gdy przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu ochrony, które mogą wykonywać jedynie podmioty posiadające stosowne koncesje. Wymogi dotyczące posiadania koncesji na świadczenie usług z zakresu ochrony mienia musi spełniać bowiem wykonawca zamówienia a nie inny podmiot.

Zapamiętaj!

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych warunki tam przewidziane musi spełniać wykonawca zamówienia publicznego. Nie może w tym zakresie powoływać się (stosownie do brzmienia art. 26 ust. 2b wskazanej powyżej ustawy) na zdolności innych podmiotów, ponieważ przepis ten dotyczy jedynie warunku wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych.

W art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidziano, aby wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji. Wprawdzie w doktrynie podnoszone są wątpliwości co do generalnego wyłączenia przez ustawodawcę możliwości powoływania się na zdolności innych podmiotów w tym zakresie, jednak, co do zasady, za wiążący przyjmowany jest pogląd, że za niedopuszczalne należy uznać poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Taka sytuacja mogłaby być kwalifikowana jako obejście prawa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759); wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 02 lipca 2010 r. sygn akt: KIO/1186/10.