Partnerzy serwisu:
Obowiązek zapłaty zwiększonego wynagrodzenia przez zamawiającego na skutek zmiany stawek VAT może wynikać jedynie ze stosownego zapisu umowy, w którym zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki VAT.

Pytanie

W związku z zapowiadaną zmianą stawek VAT proszę o przedstawienie opinii dotyczącej zapisu do umowy, uwzględniającego zmianę wynagrodzenia wykonawcy wskutek zmiany podatku od towarów i usług: Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto jedynie w przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy. Zmiana ta następuję z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Proszę o opinię, czy według Państwa istnieje możliwość zmiany (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp) wynagrodzenia brutto wykonawcy? Według części dostępnych w publikatorach opinii zmiana stawki VAT nie może spowodować zmiany wynagrodzenia brutto (będącego odpowiednikiem ceny oferty). Według innych taka zmiana jest dopuszczalna, jeśli tylko została przewidziana w treści umowy.

Odpowiedź

Zaproponowany przez Ciebie zapis umowy, zgodnie z którym w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie możliwe zwiększenie wynagrodzenia brutto wykonawcy w przypadku zmiany stawki VAT, jest zgodny z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Obowiązek zapłaty zwiększonego wynagrodzenia przez zamawiającego na skutek zmiany stawek VAT może wynikać jedynie ze stosownego zapisu umowy, w którym zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki VAT. Do zmiany zawartej umowy uprawnia jedynie sytuacja, gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli zatem w umowie zawieranej w sprawie zamówienia publicznego nie przewidziano takiej zmiany, zamawiający nie będzie mógł podpisać z wykonawcą aneksu do umowy o zmianie wynagrodzenia. Wykonawca będzie jednak mógł w takiej sytuacji skorzystać z drogi sądowej na zasadach wynikających z art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego. Uprawnia on sąd w konkretnej sprawie do oznaczenia innego sposobu wykonania zobowiązania lub innej wysokości świadczenia - na skutek nadzwyczajnej zmiany stosunków, których strony nie przewidziały w momencie zawierania umowy. Taką możliwość dopuścił m.in. SN w uchwale z 24 czerwca 1994 r.; sygn. akt III CZP 79/94, wskazując, że zmiana ustawodawstwa może być uznana - w okolicznościach konkretnej sprawy - za "nadzwyczajną zmianę stosunków". Podobnie wypowiedział się SN w wyroku z 17 stycznia 2008 r.; sygn. akt III CSK 202/07, stwierdzając, że "zasadnicze i zaskakujące zmiany stawek celnych i podatkowych mogą być kwalifikowane jako nadzwyczajna zmiana stosunków. Zmiana stanu prawnego, w tym zasadnicza zmiana w zakresie stawek podatkowych w okresie trwania stosunku obligacyjnego, ma z reguły cechy zdarzenia nadzwyczajnego o charakterze powszechnym, niezależnym od woli strony i nie mieści się w typowym ryzyku kontraktowym stron. Zmiana taka w zasadniczy sposób może wpływać na sytuację prawną stron, w tym np. na sytuację wykonawcy robót budowlanych w związku z cenotwórczym charakterem podatku VAT".

Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759); art. 3571 § 1 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

* Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP

Autorka zastrzega, że treść odpowiedzi to jej prywatna opinia, a nie stanowisko UZP.

www.portalzp.pl

 • Problemy formalne dotyczące rozliczenia wynagrodzenia w formie ryczałtu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W doktrynie przeważa pogląd, iż istotą ceny ryczałtowej jest ustalenie jej z góry. Charakter okoliczności, z uwagi na które nie przewidziano wielkości lub kosztu prac, nie ma większego znaczenia.
 • Jak wykonawca może uzasadnić konieczność utajnienia informacji?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska *
  Co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Istnieje jednak możliwość utajnienia referencji oraz informacji dotyczących ich wystawców.
 • Zbyt krótki termin wykonania zamówienia narusza obowiązujące przepisy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustalenie terminu jaki będą mieli wykonawcy na zrealizowanie zamówienia publicznego stanowi jedną z kluczowych decyzji jakie podejmuje zamawiający w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Wyznaczenie daty dziennej wykonania zamówienia dotyczącego np. dostawy sprzętu komputerowego może stanowić podstawę wniesienia zasadnych środków ochrony prawnej.
 • Czy zawsze trzeba żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska *
  Celem zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia jest pokrycie ewentualnych należnych zamawiającemu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stanowi pewnego rodzaju kaucję wnoszoną przez wykonawcę w związku z zawieraną umową.