Partnerzy serwisu:
Ustalenie terminu jaki będą mieli wykonawcy na zrealizowanie zamówienia publicznego stanowi jedną z kluczowych decyzji jakie podejmuje zamawiający w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Wyznaczenie daty dziennej wykonania zamówienia dotyczącego np. dostawy sprzętu komputerowego może stanowić podstawę wniesienia zasadnych środków ochrony prawnej.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Zwłaszcza w końcu roku, gdy zamawiający zamierza wydatkować środki finansowe jeszcze z bieżącego budżetu, terminy realizacji zamówienia wyznaczane są poprzez podanie konkretnej daty dziennej - zamawiający nie określa natomiast ilości dni jaką wykonawca będzie dysponował na zrealizowanie zamówienia od daty podpisania umowy. Wskazana praktyka w szczególności dotyczy zamówień na dostawy sprzętu komputerowego, mebli biurowych itp. Stanowi ona jednak naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.

Zasada

Wykonawca zamówienia publicznego musi dysponować przekazaną przez zamawiającego wiedzą na temat okresu czasu jakim będzie dysponować dla wykonania zamówienia publicznego .

W związku z powyższym za niedopuszczalne uznać należy wskazywanie konkretnej daty dziennej na wykonanie zamówienia, bez podania informacji na temat daty podpisania umowy lub określenia ilości dni jakimi bez względu na datę zakończenia procedury przetargowej będzie dysponował wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa.

Brak określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia jego realizacji (np. w przypadku zamówień na usługi ochrony) stanowi naruszenie norm Prawa zamówień publicznych, co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby Odwoławczej.

Przykładowo w wyroku KIO z dnia 24 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 707/08) Izba podzieliła stanowisko odwołującego, że wskazanie na etapie postępowania przetargowego, konkretnej daty rozpoczęcia usługi nie daje pewności, że przed tym terminem zostanie dokonany wybór oferty i zawarta umowa z wykonawcą zamówienia, umożliwiająca rozpoczęcie usługi w wymienionej dacie". Podobne stanowisko zaprezentowała KIO w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1123/10), w którym Skład orzekający Izby stwierdził, że przewidzenie zbyt krótkiego, a w dodatku nieokreślonego okresu przeznaczonego na przygotowanie wykonawcy do rozpoczęcia spełniania świadczenia, gdy konieczne jest dosyć skomplikowane przygotowanie wykonawcy do spełniania świadczenia, nie może być uznane jako właściwe stosowanie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podobnie w wyrokach KIO/1756/10 jak i KIO 1246/10 Izba uznała, że wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.

 • Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski *
  Przepisy ustawy Pzp znoszące możliwość zawierania umowy na dostawę energii elektrycznej na czas nieoznaczony nie wprowadziły obowiązku wyboru nowych wykonawców. Dotychczasowe umowy zawarte na podstawie przepisów umożliwiających podpisanie ich na czas nieoznaczony mogą być kontynuowane.
 • Czy zmiana kierownika robót jest istotną zmianą umowy?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Zakazane są zmiany umowy powodujące, że pierwotne zobowiązanie w ofercie będzie istotnie odbiegać od zobowiązania wynikającego z wprowadzonych zmian.
 • Zapowiadana zmiana stawek VAT a wynagrodzenie wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Obowiązek zapłaty zwiększonego wynagrodzenia przez zamawiającego na skutek zmiany stawek VAT może wynikać jedynie ze stosownego zapisu umowy, w którym zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki VAT.
 • Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być ściśle związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego. Oznacza to, że nie może służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować.