Partnerzy serwisu:
Zakazane są zmiany umowy powodujące, że pierwotne zobowiązanie w ofercie będzie istotnie odbiegać od zobowiązania wynikającego z wprowadzonych zmian.

Pytanie

W pewnym postępowaniu wykonawca wykazał kadrę, w tym kierownika budowy Pana X (wykaz osób w postępowaniu nie był wymagany), do umowy został wpisany Pan X jako kierownik robót i jako osoba uczestnicząca w odbiorze robót. Czy w trakcie realizacji zamówienia wykonawca może zmienić kierownika robót na Pana Y (nie przewidziano takiej zmiany zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, również nie wymagano wykazu osób w postępowaniu). Otrzymałem protokół częściowy odbioru, a w nim nie podpisał się Pan X, tylko Pan Y. Wynika z tego, że wykonawca zmienił kierownika robót, lecz nas o tym nie poinformował. Czy potraktować to jako zmianę nieistotną i spisać aneks zmieniający kierownika robót, czy raczej zmiana nie będzie potrzebna?

Odpowiedź

Musisz przeanalizować zapisy Twojej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, bowiem zgodnie z ustawą Pzp dozwolone są nieistotne zmiany umowy.

Wyjaśnienie

Powinieneś porównać również zmiany łączącego Was stosunku umownego z treścią oferty wykonawcy. Zakazane są zmiany umowy powodujące, że pierwotne zobowiązanie w ofercie będzie istotnie odbiegać od zobowiązania wynikającego z wprowadzonych zmian. Należy przeanalizować wszystkie wyżej wskazane dokumenty, aby stwierdzić, czy wprowadzone zmiany spowodują ograniczenie lub zmianę kręgu wykonawców, którzy mogliby się ubiegać o zamówienie albo je uzyskać.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presstext Nachrichtenagentur określił, że "zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może zostać uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówień, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłoby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. () Podobnie zmiana zamówienia może zostać uznana za istotną, jeśli modyfikuje ona równowagę ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy w sposób nieprzewidziany w warunkach pierwotnego zamówienia".

Z treści Twojego pytania wynika, że zmiana kierownika budowy jest dozwolona. Jednak analizując, czy zmiana jest istotna, weź pod uwagę nienaruszanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz okoliczności, które wpłynęły na zmianę kierownika budowy, jak również to, czy tak samo traktowałbyś zmianę kierownika budowy niezależnie od wykonawcy, któremu udzieliłbyś zamówienia.

Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

 • Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę określenie z należytą starannością wszystkich planowanych robót budowlanych tego samego rodzaju.
 • Jedno zamówienie na robotę budowlaną czy kilka?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  W celu ustalenia, czy masz do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z wieloma, musisz pamiętać, że obowiązuje Cię również prawo wspólnotowe, a nie jedynie ustawy Pzp i Prawo budowlane.
 • Zbyt krótki termin wykonania zamówienia narusza obowiązujące przepisy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustalenie terminu jaki będą mieli wykonawcy na zrealizowanie zamówienia publicznego stanowi jedną z kluczowych decyzji jakie podejmuje zamawiający w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Wyznaczenie daty dziennej wykonania zamówienia dotyczącego np. dostawy sprzętu komputerowego może stanowić podstawę wniesienia zasadnych środków ochrony prawnej.
 • Oferty równoważne - uprawnienia zamawiającego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Uprawnienie nadane zamawiającemu do opisania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wynika z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wyjątkowy charakter wskazanego przepisu może być on jednak stosowany tylko w szczególnych sytuacjach i interpretowany ściśle, tj. wówczas, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub, gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a opisowi towarzyszą wyrazy: ?lub równoważne? albo podobne, co nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy.