Partnerzy serwisu:
W celu ustalenia, czy masz do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z wieloma, musisz pamiętać, że obowiązuje Cię również prawo wspólnotowe, a nie jedynie ustawy Pzp i Prawo budowlane.

Pytanie

Czy w rozumieniu przepisów ustaw Pzp oraz Prawo budowlane jako jeden obiekt budowlany należy traktować szpital składający się z różnych budynków (A, B, C, D, E), stanowiących jedną całość i połączonych ze sobą korytarzami oraz przychodnię, dział techniczny stanowiące osobne budynki? Czy należy w takiej sytuacji łączyć budynki szpitala (A, B, C, D, E) i traktować je jako jeden obiekt budowlany wraz z przychodnią i działem technicznym? Czy też należy rozdzielić budynki szpitala od przychodni i działu technicznego? Czy w takiej sytuacji należy każdy budynek stojący na terenie należącym do szpitala traktować jako jeden obiekt budowlany, czy jako osobne obiekty budowlane?

Odpowiedź

W celu ustalenia, czy masz do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z wieloma, musisz pamiętać, że obowiązuje Cię również prawo wspólnotowe, a nie jedynie ustawy Pzp i Prawo budowlane. Musisz sięgnąć do art. 1 ust. 2b i art. 9 ust. 5a dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz art. 1 ust. 2b i art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Obiekt budowlany w prawie unijnym oznacza wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Właśnie pod tym kątem powinieneś każdorazowo analizować Twoje zamówienia na roboty budowlane dotyczące zespołu szpitalnego. Zabronione jest dzielenie przez zamawiającego robót budowlanych, które objęte są zamierzonym przedsięwzięciem budowlanym. W przypadku gdy przewidywane zamówienie na realizację robót może zostać udzielone w postaci odrębnych części, uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość wszystkich takich części.

Wyjaśnienie

Dokonując analizy, czy masz do czynienia z jednym zamówieniem na robotę budowlaną, czy też kilkoma, musisz brać pod uwagę:

- funkcjonalne znaczenie planowanych robót,

- zakaz dzielenia projektów budowlanych, rozumianych jako przedsięwzięcia budowlane,

- tożsamość podmiotową i czasową zamówienia (jedynie pomocniczo, najważniejsza jest w przypadku robót budowlanych tożsamość przedmiotowa),

- czy wynik całości robót budowlanych lub też inżynieryjnych spełniać może samoistnie funkcję gospodarczą lub też techniczną (wyrok ETS z 5 października 1998 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej, C-16/98).

Istotne są okoliczności istniejące w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a więc również określenie z należytą starannością wszystkich planowanych robót budowlanych tego samego rodzaju.

Podstawa prawna: art. 1 ust. 2b i art. 9 ust. 5a dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi; art. 1 ust. 2b i art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl