Partnerzy serwisu:
Wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę określenie z należytą starannością wszystkich planowanych robót budowlanych tego samego rodzaju.

Pytanie

W bieżącym roku budżetowym planujemy wykonanie robót remontowych w jednym z budynków będących w dyspozycji naszej jednostki. Oprócz typowych robót budowlanych planowane jest również wykonanie w tym obiekcie drewnianej zabudowy parapetów i kaloryferów. Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z planowanym w tym budynku remontem wartość wykonania ww. zabudowy należy uwzględnić w wartości szacunkowej robót budowlanych i udzielić zamówienia w jednym postępowaniu?

Odpowiedź

Oszacuj wszystkie roboty, jakie planujesz przeprowadzić w Twoim obiekcie budowlanym. Jako zamawiający nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Jeśli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających, to przy ustalaniu wartości zamówienia musisz uwzględnić ich wartość. Natomiast jeśli dopuszczasz możliwość składania ofert częściowych albo udzielasz zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, to wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Obiekt budowlany w prawie unijnym definiuje się jako wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Ta definicja powinna być kryterium przy analizowaniu Twojego zamówienia. Zabronione jest, w celu obejścia przepisów prawa, dzielenie przez zamawiającego robót budowlanych, które objęte są zamierzonym przedsięwzięciem budowlanym. Istotne jest również:

- funkcjonalne znaczenie planowanych robót,

- tożsamość podmiotowa, a więc czy możliwe jest zrealizowanie wszystkich zamówień przez jednego potencjalnego wykonawcę, a także

- tożsamość czasowa zamówienia, czyli czy możliwe jest zrealizowanie wszystkich zamówień w jednym czasie (w przypadku robót budowlanych najbardziej istotna jest tożsamość przedmiotowa).

Wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, należy również wziąć pod uwagę określenie z należytą starannością wszystkich planowanych robót budowlanych tego samego rodzaju.

Pamiętaj o możliwości, jaką daje Ci art. 6a ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część jako zamawiający możesz stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Postawa prawna: art. 1 ust. 2 b i art. 9 ust. 5 a dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usług; art. 1 ust. 2 b i art. 17 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; art. 6a, art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl