Partnerzy serwisu:
Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi, czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany, należy przypisać okoliczności, czy wynik całości robot budowlanych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Pytanie

Gmina ma do zrealizowania wykonanie 3 placów zabaw w różnych wioskach, jest to inwestycja dofinansowana ze środków UE. Każdy plac ma swoją odrębną dokumentację projektową. Czy w związku z tym możemy potraktować każdy plac oddzielnie? Wówczas wartość nie przekraczałaby 14 000 euro; w instytucji, która zajmuje się dofinansowaniem podpowiedziano nam, że można każdy plac potraktować oddzielnie jako odrębne obiekty budowlane spełniające samodzielnie funkcje użytkowe. Prosimy o poradę.

Odpowiedź

Niestety nie. Wartością szacunkową w tym wypadku musi być łączna wartość wszystkich trzech części.

Jeden projekt współfinansowany ze środków UE - oszacuj łącznie

Jeżeli zamierzasz przeprowadzić w ramach jednego projektu współfinansowanego z funduszy UE roboty budowane polegające na budowie 3 placów zabaw, wartość przedmiotu ustal łącznie dla wszystkich części i tym samym przeprowadź postępowanie lub postępowania w trybach określonych w ustawie Pzp. Robót nie musisz jednak zlecać w jednej procedurze. Po oszacowaniu wartości zamówienia określ progi, w jakich dokonasz zamówienia, tj. czy będziesz zobowiązany do przeprowadzenia postępowania krajowego czy unijnego. Następnie możesz ogłosić jedną, dwie lub trzy procedury, mając oczywiście na względzie wartość szacunkową wszystkich trzech części.

Kiedy możesz naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?

Z wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2008 r. dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynika, że działanie polegające na ustaleniu wartości szacunkowej odrębnie dla każdej części (robót budowlanych) może zostać potraktowane jako naruszenie przepisów ustawy, a w konsekwencji naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W ocenie kontrolującego przesłanką warunkującą prawidłowy podział przedmiotu zamówienia (robót budowlanych) nie jest odrębna lokalizacja, osobna dokumentacja techniczna czy też osobne pozwolenie na budowę. Przepisy prawa budowlanego, do których odsyła ustawa Pzp, stanowią bowiem że roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów jest więc budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami, urządzeniami, a także obiekt małej architektury. Tak więc w doktrynie oraz w praktyce przyjęto, że dla oceny, czy istnieje obowiązek łącznego oszacowania wartości określonych zadań inwestycyjnych, istotny jest przedmiot tych zadań, tj. obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego. Co do zasady więc wydaje się, że o ile na gruncie prawa krajowego taki podział zamówienia na trzy odrębne zamówienia wraz z wartością szacunkową mógłby zostać zaakceptowany przez organy kontroli, o tyle na gruncie przepisów wspólnotowych - postępowań współfinansowanych niestety nie (zazwyczaj projekty służą do stworzenia np. pewnej infrastruktury, która w ocenie projektu ma ten sam cel i to samo przeznaczenie, w związku z czym wartość szacunkowa powinna być łączna).

Zdaniem ETS - należy szacować łącznie

Powyższą materią zajął się także Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Zgodnie z jego wyrokiem to, "czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany, należy przypisać okoliczności, czy wynik całości robot budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną". Oznacza to więc, że ocena musi być dokonywana w świetle gospodarczych i technicznych funkcji, które będzie spełniał. W konsekwencji gdybyś podzielił zamówienie na części z jej wartością szacunkową, kontrola mogłaby zarzucić Ci sztuczny podział, który przyczynił się do obejścia przepisów ustawy. Za taką interpretacją w ocenie ETS przemawiają argumenty takie jak:

- przedmiotowe roboty budowlane wykonywane będą w obrębie jednej gminy (miasta, powiatu), samodzielnie spełniają funkcję techniczną i gospodarczą;

- poszczególne części zamówienia będą się odnosiły do robot wykonywanych na tym samym obszarze geograficznym;

- jeden podmiot zamawiający;

- podobieństwo robót, co pozwala na stwierdzenie, że możemy mieć do czynienia z tożsamością wykonawcy. Roboty z uwagi na ich podobieństwo mogły być wykonane przez jedno przedsiębiorstwo. Do ich realizacji niezbędna jest analogiczna lub bardzo podobna wiedza fachowa oraz jednakowego rodzaju potencjał techniczny oraz kadrowy.

Oznacza to, że spełnianie powyższych przesłanek powoduje, iż przedmiot zamówienia powinien być oszacowany łącznie.

Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi, czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany, należy przypisać okoliczności, czy wynik całości robot budowlanych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Jeżeli więc przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 placów zabaw, to zgodnie z opinią ETS mamy do czynienia z jednym obiektem budowlanym, gdyż 3 place zabaw zgodnie z projektem o dofinansowanie pozwolą na uzyskanie określonych w projekcie funkcji gospodarczych lub technicznych.

Reasumując, dokonaj łącznego oszacowania wartości zamówienia i przeprowadź procedurę konkurencyjną otwartą. Pozwoli to w przyszłości na uniknięcie problemów oraz konieczności dowodzenia słuszności podjętych decyzji.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 8, art. 32 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest prawnikiem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, posiadającą wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy PZP przez wykonawców i zamawiających, w tym także przy projektach finansowanych ze środków UE. Trener, publicysta i doradca z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp.

www.portalzp.pl