Partnerzy serwisu:
Przepisy ustawy Pzp znoszące możliwość zawierania umowy na dostawę energii elektrycznej na czas nieoznaczony nie wprowadziły obowiązku wyboru nowych wykonawców. Dotychczasowe umowy zawarte na podstawie przepisów umożliwiających podpisanie ich na czas nieoznaczony mogą być kontynuowane.

Pytanie

Umowę na świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej zawarliśmy 10 lat temu na czas nieokreślony. Łączna kwota za sprzedaż energii elektrycznej i przesył nie przekracza 14.000 euro za 12 miesięcy. Wiodącą kwotą na fakturze jest opłata za energię elektryczną. Opisując fakturę za energię elektryczną i przesył dokonujemy wpisu: "zakupu dokonano zgodnie z artykułem 67 ust. 1 pkt. 1 litera a Ustawy prawo zamówień publicznych". Czy w związku ze swobodą wyboru dostawcy energii i elektrycznej należy umowę zmienić? W ten sposób za sprzedaż energii elektrycznej umowa na czas oznaczony (4 lata), a przesył zgodnie z artykułem 143 ust. 1a ustawy Pzp - na czas nieoznaczony. Jak należy zatem prawidłowo opisać fakturę, tzn. na które przepisy ustawy Pzp należy się powołać?

Odpowiedź

Co do zasady nie musisz zmieniać zawartej już umowy na dostawę i przesył energii elektrycznej.

Wyjaśnienie

Dotychczasowe umowy zawarte na podstawie przepisów umożliwiających podpisanie ich na czas nieoznaczony mogą być kontynuowane. Jeśli Twoja umowa na świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej została zawarta zgodnie z obowiązującymi w dacie jej zawierania przepisami zezwalającymi na zawarcie jej na czas nieoznaczony, podlega starym przepisom. Przepisy ustawy Pzp znoszące możliwość zawierania umowy na dostawę energii elektrycznej na czas nieoznaczony nie wprowadziły obowiązku wyboru nowych wykonawców. Nie jesteś zatem zobligowany do wypowiedzenia dotychczasowej i zawarcia nowej umowy. Pamiętaj jednak, iż jak zauważyłeś, obecnie prawo umożliwia wszystkim odbiorcom wybór dostawcy energii elektrycznej, w związku z czym może być tak, iż ceny, które możesz uzyskać od funkcjonujących na rynku dostawców mogą być korzystniejsze niż te, które wynikają z wiążącej Ciebie obecnie umowy. Jeśli zatem zdecydujesz się wypowiedzieć umowę będziesz musiał wybrać nowych wykonawców na dostawę energii elektrycznej oraz na jej przesył. W takim przypadku na usługę przesyłu energii elektrycznej możesz przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy Pzp) i podpisać umowę na czas nieoznaczony (art. 143 ust. 1a ustawy Pzp). Natomiast postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę energii powinieneś przeprowadzić w trybie konkurencyjnym i podpisać umowę na czas oznaczony, dopuszczalny przez ustawę Pzp (art. 142 ustawy Pzp).

Podsumowując, podstawą zakupu dostawy energii elektrycznej będzie podstawa zastosowania trybu podstawowego, w którym będziesz przeprowadzał postępowanie (np. przetarg nieograniczony), a dla usługi przesyłu energii elektrycznej będzie to art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i ust. 3 pkt 1 lit. e, art. 142 oraz art. 143 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl

 • Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska *
  Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku VAT.
 • Zbyt krótki termin wykonania zamówienia narusza obowiązujące przepisy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustalenie terminu jaki będą mieli wykonawcy na zrealizowanie zamówienia publicznego stanowi jedną z kluczowych decyzji jakie podejmuje zamawiający w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Wyznaczenie daty dziennej wykonania zamówienia dotyczącego np. dostawy sprzętu komputerowego może stanowić podstawę wniesienia zasadnych środków ochrony prawnej.
 • Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd *
  Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykorzystanie tej możliwości jest jego uprawnieniem, ale nie obowiązkiem.
 • Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz *
  Pełnomocnictwo dotyczące wszystkich czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne będzie niewystarczające dla wykonania szczególnych czynności. Tak dzieje się na przykład w przypadku pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, gdzie wymagane jest pełnomocnictwo szczególne