Partnerzy serwisu:
Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykorzystanie tej możliwości jest jego uprawnieniem, ale nie obowiązkiem.

Pytanie

Planujemy dokonać przebudowy świetlicy wiejskiej. Nasz projekt obejmuje oprócz prac typowych związanych z przebudową ścian, cekolowanie, malowanie, wykonanie instalacji elektrycznej, wod.-kan. itp. także zakup wyposażenia kuchni (meble, szafa chłodnicza, blaty). Czy możemy zlecić wykonanie powyżej opisanego przedmiotu zamówienia w trybie jednego przetargu nieograniczonego bez dopuszczania do składnia ofert częściowych?

Odpowiedź

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających żadnych restrykcji ani ograniczeń w kwestii dopuszczenia składania ofert częściowych. A zatem to do Ciebie należy decyzja, czy podzielić zamówienie na części w obrębie jednej procedury, czy też nie. Zamawiający może dopuścić złożenie oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. Wykorzystanie tej możliwości jest jego uprawnieniem, ale nie obowiązkiem. Możesz, więc wszcząć procedurę na całość przedmiotu zamówienia, nie dzieląc go na części.

Przeanalizuj, czy nie podzielić zamówienia na części

W opisanym przez Ciebie postępowaniu mamy do czynienia z zamówieniami różnego rodzaju:

- szeroko rozumianymi usługami budowlanymi, w których można wyodrębnić:

- usługi remontowo-budowlane,

- usługi z branży elektrycznej,

- usługi z branży sanitarnej,

- dostawy mebli na wyposażenie kuchni.

W związku z tym dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych byłoby dla Ciebie korzystne, gdyż zwiększając liczbę uczestniczących w postępowaniu podmiotów, zwiększysz konkurencję. Pamiętaj, że jeżeli chcesz, możesz ograniczyć liczbę części, na które oferty będą składać wykonawcy (art. 83 ust. 3 ustawy Pzp).

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 4 lutego 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 126/07, art. 83 ust. 3 ustawy Pzp nie uzależnia możliwości wprowadzenia ograniczenia w zakresie liczby części, na które jeden wykonawca może złożyć ofertę w postępowaniu, od zaistnienia określonych okoliczności. Oznacza to, że zamawiający ma w tym zakresie swobodę. Jednak zdaniem KIO swoboda ta nie może prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. O naruszeniu zasady uczciwej konkurencji w opisanym przypadku moglibyśmy mówić tylko wtedy, gdyby zamawiający jednocześnie:

- ograniczył wykonawcy możliwość składania ofert na określone części zamówienia,

- wprowadził w siwz warunki udziału w postępowaniu dyskryminujące tego wykonawcę.

Jak oszacować zamówienie podzielone na części?

Jeżeli zdecydujesz o podziale swojego zamówienia na części, musisz pamiętać również o tym, że wartością szacunkową Twojego zamówienia jest sumą wartości poszczególnych części. Każdą część zamówienia opisujesz osobno. Dla każdej części zamówienia określasz wysokość wymaganego wadium odrębnie. Czynności związane z wykluczeniem z postępowania, odrzuceniem ofert, wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania dokonujesz odrębnie dla każdej części postępowania. Skutkiem tego zawierasz również kilka umów na odrębne części. Także protokół postępowania prowadzić musisz odrębnie dla każdej części.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 45 ust. 5, art. 83 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl