Partnerzy serwisu:
Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia należytego wykonania uprzednio wykonanych zamówień najczęściej przedstawia kopię referencji od poprzednich zamawiających.

Zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz forma w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817) zamawiający ma prawo żądać dokumentów potwierdzających, że wykonawca zrealizował poprzednie zamówienia z należytą starannością. W odpowiedzi na wymogi określone przez zamawiającego, wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego najczęściej przedkładają w celu potwierdzenia, że wykazane dostawy, usługi lub roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością, kopie referencji.

Zapamiętaj!

Obowiązujące przepisy Prawa zamówień publicznych nie nakładają na zamawiającego obowiązku weryfikacji umocowania osób podpisujących referencje.

Zamawiający zobowiązany jest natomiast zweryfikować czy przedstawiony dokument referencji istotnie odnosi się do zamówienia, którego należyte wykonanie ma potwierdzać. Zdarza się bowiem, że wykonawca składając ofertę przedstawia ogólne opinie dotyczące współpracy w innym zakresie lub w innym czasie niż zamówienie, którego należyte wykonanie mają potwierdzać. Brak obowiązku weryfikacji umocowania osoby podpisującej referencję potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 06 lipca 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1271/10). We wskazanym wyroku skład orzekający ustalił, iż z punktu widzenia prawidłowości wystawianego dokumentu - listu referencyjnego - obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych w zakresie delegacji ustawowej nie dają podstaw do weryfikacji osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotów, na rzecz których wykonywane były określone prace wykazywane przez wykonawcę w ramach potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wobec powyższego zamawiający powinien zbadać jedynie czy przedstawiane na okoliczność należytego wykonania zamówienia dokumenty potwierdzają prawidłowość realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej. Osoba podpisująca referencję nie ma w tym zakresie pierwszoplanowego znaczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).

 • Referencje wykonawcy od zamawiającego?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz *
  Zamawiający zobowiązany jest stosować się do zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.
 • Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Rozporządzenie z 30 grudnia 2009 r. wyraźnie wskazuje, jakich dokumentów zamawiający możne żądać od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek.
 • Warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie może wymagać aby wykonawca startujący w przetargu wykazał się doświadczeniem w wykonywaniu zamówień dla danego rodzaju zamawiających.