Partnerzy serwisu:
Rozporządzenie z 30 grudnia 2009 r. wyraźnie wskazuje, jakich dokumentów zamawiający możne żądać od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Proszę o informację, jakiego dokumentu powinnam żądać od wykonawcy spoza RP, który jest osobą fizyczną, na potwierdzenie że nie podlega likwidacji? Postępowanie jest prowadzone w procedurze UE, a w warunkach jest określony dokument mówiący o tym, że wykonawca nie podlega likwidacji. Wykonawca wraz z ofertą nie złożył żądanego dokumentu i w momencie formułowania wezwania do uzupełnienia wiem, że jest to osoba fizyczna.

Odpowiedź

Powinieneś zażądać dokumentu opisanego w rozporządzeniu z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wyjaśnienie

Rozporządzenie to wyraźnie wskazuje, jakich dokumentów można żądać od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone w ramach tej procedury dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. W związku z tym wezwij wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentu wymaganego w siwz oraz wskazanego w ogłoszeniu. Skoro wykonawca nie dołączył odpowiedniego dokumentu potwierdzającego, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wezwij go do uzupełnienia dokumentu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 lit., a rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, tj. dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Pamiętaj, że w przypadku wątpliwości co do treści takiego dokumentu, złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, możesz zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz.1817).

* Autor jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl