Partnerzy serwisu:
Zgodnie z rozporządzeniem dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pytanie

Prowadzę postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Zażądaliśmy, aby wykonawcy wraz z ofertą przedstawili certyfikaty ISO (produkcja) i certyfikaty CE. Po jawnym otwarciu ofert jeden z wykonawców dokonał wglądu do innych ofert, następnie złożył protest. Potraktowaliśmy go jako informacja wykonawcy w trybie art. 181 ustawy Pzp, w którym wykazuje, że inne oferty trzeba odrzucić, gdyż postępowanie prowadzone jest w języku polskim, a dołączone certyfikaty są w języku angielskim (sam nie dołączył żadnego certyfikatu). Jak w związku z tym ma postąpić zamawiający?

Odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wobec powyższego, jeżeli wraz z ofertą, wykonawca złożył dokument w języku angielskim na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp masz obowiązek wezwać go do złożenia jego tłumaczenia. W opisanej przez Ciebie sytuacji podobnie postąpisz z wykonawcą, który w ogóle nie złożył żądanego przez Ciebie dokumentu.

Wyjaśnienie

Pamiętaj również, że środki ochrony prawnej, w tym informacja kierowana do zamawiającego w trybie art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, przysługują od niezgodnej z ustawą czynności dokonanej przez zamawiającego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany. W Twoim przypadku, jak rozumiem, żadne czynności, oprócz publicznego otwarcia ofert nie zostały dokonane. W związku z tym przekazana przez wykonawcę informacja nie może zostać uznana za zasadną i być brana pod uwagę. W pierwszej kolejności powinieneś dokonać badania ofert i wezwać wykonawców do "uzupełnienia" dokumentów.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 113 poz. 759 ze zm.); § 6 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r.nr 226 poz. 1817).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl