Partnerzy serwisu:
W przypadku osób fizycznych nie ma obecnie możliwości żądania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na etapie ofert.

Pytanie

Mam pytanie dotyczące dokumentów, jakich zamawiający może zadać od wykonawcy, konkretnie chodzi mi o aktualny odpis z właściwego rejestru. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, to co mam rozumieć poprzez ten zapis? Chciałabym, aby wykonawcy załączyli do oferty KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej w celu sprawdzenia upoważnienia osoby do podpisu ofert. Czy jest to możliwe, pomimo że te dokumenty nie są uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów?

Odpowiedź

Niestety nie możesz wymagać dołączenia do oferty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Natomiast KRS nadal jest dokumentem, którego możesz żądać, a niekiedy masz nawet taki obowiązek.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniach:

- powyżej progów unijnych - zamawiający żąda , a

- poniżej wartości unijnych - zamawiający może żądać

aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Termin, w jakim taki odpis uznaje się za aktualny to właśnie data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Takie odpisy składają np. spółki prawa handlowego, spółdzielnie, stowarzyszenia.

Wpis do ewidencji - nie na etapie ofert

W przypadku osób fizycznych nie ma obecnie możliwości żądania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na etapie ofert. Nie można żądać tego dokumentu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (jak to było pod obowiązującym wcześniej stanem prawnym) ani nawet w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania czy też identyfikacji wykonawcy. Identyfikować wykonawcę może w tym przypadku odpowiednio skonstruowany formularz oferty. W treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie ma informacji dotyczących upadłości podmiotu wpisanego, dlatego nie można uznać go za dokument określony jako "właściwy rejestr" w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Możesz zażądać wpisu przy podpisywaniu umowy

Osobiście nie widzę jednak przeszkód do żądania wypisu z ewidencji działalności gospodarczej przy podpisywaniu umowy, w celu dokładnego określenia jej stron. Warto taki wymóg wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Postawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl