Partnerzy serwisu:
Artykuł 2 pkt 12 ustawy Pzp wprowadza definicję legalną zamawiającego, zgodnie z którą jest nim osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy.

Pytanie

Czy stroną umowy może być starostwo powiatowe czy powinien być powiat, gdyż starostwo nie ma osobowości prawnej? Czy wypełniając ogłoszenie jako zamawiającego należy wpisać starostwo czy powiat?

Odpowiedź

Zamawiającym jest powiat. Dlatego zarówno w ogłoszeniach, jak i w umowie w sprawie zamówienia publicznego należy wpisać nazwę konkretnego powiatu.

Co to jest powiat?

Artykuł 2 pkt 12 ustawy Pzp wprowadza definicję legalną zamawiającego, zgodnie z którą jest nim osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy. Katalog ww. kategorii podmiotów został określony w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. W pkt 1 tego artykułu ustawa Pzp przesądza, że każda jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, przy udzielaniu zamówienia bezwzględnie zobowiązana jest stosować ustawę Pzp. Zgodnie natomiast z art. 9 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego wchodzą w skład sektora finansów publicznych. Powiat jest jedną z kategorii jednostek samorządu terytorialnego, oprócz gminy i województwa.

Powiat, w celu realizacji swoich zadań, został wyposażony również w osobowość cywilnoprawną. Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

W jaki sposób działa powiat?

Powiat, jak każda osoba prawna, zgodnie z art. 38 Kc działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie. Organami powiatu jest rada powiatu i zarząd.

Sposób reprezentacji powiatu w sprawach majątkowych, w skład których wchodzi m.in. zawieranie umów w sprawie zamówienia publicznego, określa art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z nim, oświadczenie woli w tym zakresie składa dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Wymagana jest zatem reprezentacja łączna dwuosobowa. Pamiętaj, że organ powiatu (odpowiednia reprezentacja zarządu) nie jest podmiotem stosunków prawnych. Podmiotem tym jest, reprezentowany przez organ, powiat. Działanie odpowiedniej reprezentacji zarządu (lub odpowiednio umocowanych pełnomocników) należy traktować jako działanie powiatu.

Orzeczenie

Oświadczenie woli złożone przez organ osoby prawnej jest uważane za oświadczenie woli tej osoby prawnej, a działanie osoby fizycznej jako piastuna organu osoby prawnej musi być uważane za działanie samej osoby prawnej, a nie piastuna organu. Jeśli więc stronami umowy są osoby prawne to zawsze będzie to czynność prawna dokonana pomiędzy tymi osobami bez względu na osobę piastuna organu każdej z tych osób - wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 31 sierpnia 2007 r. (sygn. akt: V ACA 475/07; LEX nr 569102). Zatem stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego jest powiat.

Czym jest starostwo powiatowe?

Starostwo powiatowe nie jest organem powiatu (nie posiada żadnych uprawnień władczych, nie może też wydawać decyzji czy postanowień), jak również nie posiada osobowości prawnej. Starostwo powiatowe jest jedynie aparatem pomocniczym (urzędem) organów powiatu. Jest to zespół środków materialnych i technicznych (budynki, sprzęt techniczny) oraz osobowych (urzędnicy) przekazanych do pomocy organom powiatu w celu realizacji ich zadań i kompetencji.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 12, art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 2 ust. 2, art. 8 ust. 1, art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jedn:. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.); art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.); art. 38 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

* Autor jest pracownikiem Biura Zamówień Publicznych w instytucji zamawiającej oraz doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

www.portalzp.pl