Partnerzy serwisu:
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Pytanie

W projekcie finansowanym ze środków UE należy zatrudnić osobę do pełnienia funkcji finansowych. W tym celu zamawiający na część tego zamówienia zamierza zawrzeć umowę o pracę, a część na umowę zlecenia. Czy każdą z tych części zamówienia należy sumować łącznie? Czy wartość zamówienia przypadającą na umowę zlecenia szacuje się odrębnie?

Odpowiedź

Ustawy Pzp nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy. Natomiast zawarcie umowy zlecenia będzie udzieleniem zamówienia publicznego, do którego stosuje się przepisy ustawy Pzp. W związku z tym nie należy mówić o udzielaniu zamówienia w częściach, bowiem tylko umowa zlecenia będzie zamówieniem publicznym.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Jednak wszystko wskazuje, że Ty masz do czynienia z jednym zamówieniem, a drugie będzie zawarciem umowy o pracę, przedmiotowo wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy Pzp. Nie masz do czynienia wówczas z udzielaniem zamówień w częściach. Obowiązek łącznego sumowania dotyczy zamówień publicznych. Wówczas, jeśli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Mimo to warto przeanalizować, dlaczego zawierasz umowę o pracę i odrębnie podpisujesz umowę zlecenia. Czy mógłbyś zlecić cały zakres prac na podstawie umowy o pracę albo wszystko w ramach zlecenia? Czy masz konkretne przyczyny dla Twojego postępowania? Czy możesz je wiarygodnie uzasadnić w przypadku kontroli? Pamiętaj, że zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

Podstawa prawna: art. 4 pkt 4; art. 32 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej

www.portalzp.pl