Partnerzy serwisu:
Zatrzymanie wadium jest niejako sankcją za niestosowanie się wykonawcy do obowiązków wynikających wprost z ustawy Pzp, mających na celu wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie

Czy w przypadku odrzucenia oferty zamawiający ma prawo zatrzymać wadium złożone w postępowaniu? Odrzucenie nastąpiło z powodu nieuwzględnienia w kosztorysie ofertowym zmiany polegającej na dodaniu do kosztorysu 1 pozycji.

Odpowiedź

Nie, zamawiający nie ma prawa zatrzymać wadium w sytuacji odrzucenia oferty z przyczyn merytorycznych, np. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 czy art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Kiedy i komu zamawiający zwraca wadium?

Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem tego wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz wykonawcy, który na wezwanie do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ich nie złożył.

Kiedy i komu zamawiający nie zwraca wadium?

Zamawiający ma pełne prawo do zatrzymania wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert w następujących sytuacjach:

- wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Dodatkowo zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który na wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp faktycznie (fizycznie) ich nie uzupełnił, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Cel ustawodawcy

Biorąc powyższe pod uwagę, niecelowym byłoby zatrzymywanie wadium z powodu błędów w ofercie niemających wpływu na sytuację podmiotową wykonawcy. Sankcją za złożenie oferty jest jej odrzucenie, natomiast zatrzymanie wadium jest niejako sankcją za niestosowanie się wykonawcy do obowiązków wynikających wprost z ustawy Pzp, mających na celu wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu czy też podejmowanie innych czynności po wyborze oferty, które mogą bezpośrednio przyczynić się do nieudzielenia zamówienia.

Podstawa prawna: art. 46 ust. 4a, art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, doradcą z zakresu prawa zamówień publicznych, posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i zamawiających, w tym także przy projektach finansowanych ze środków UE.

www.portalzp.pl