Partnerzy serwisu:
Wysokość korekt finansowych za naruszenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych zależy od rodzaju lub stopnia popełnionego przez zamawiającego naruszenia.

Beneficjenci środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej muszą liczyć się z możliwością zmniejszenia przyznanej kwoty współfinansowania w sytuacji, gdy przyznane środki zostaną wydane z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wysokość korekty finansowej określa taryfikator dostępny na stronach internetowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Wysokość korekt finansowych za naruszenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych zależy od rodzaju lub stopnia popełnionego przez zamawiającego naruszenia. Jeżeli stwierdzone naruszenie ma istotny wpływ, zwłaszcza na zapewnienie jak największej konkurencyjności wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, możliwe jest nawet odebranie beneficjentowi całej przyznanej kwoty. Zgodnie z taryfikatorem dostępnym na stronach internetowych ZPORR (www.zporr.gov.pl) jako naruszenia skutkujące nałożeniem 100 % korekty finansowej wymienia się między innymi:

- niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

- udzielenie zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów,

- bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki,

- zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Natomiast jako naruszenia nie skutkujące podstawą do wymierzenia korekty finansowej można wskazać na przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- kierownika zamawiającego, komisji przetargowej oraz innych osób uczestniczących w

postępowaniu po stronie zamawiającego (art. 17 - art. 21 Pzp),

- wniesienia wadium oraz jego form (art. 45 i 46 Pzp),

- terminu związania ofertą (art. 85 Pzp),

- jawności otwarcia ofert (art. 86 ust. 2 Pzp),

- podania przed otwarciem ofert kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 Pzp),

- obowiązku zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą (art. 94 ust. 1

Pzp),

- protokołu postępowania oraz jego jawności (art. 96 Pzp),

- obowiązku zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie

negocjacji bez ogłoszenia (art. 61 ust. 2 Pzp) lub zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 2

Pzp) czy też przekazania Prezesowi UZP oraz Szefowi CBA informacji o wyborze

najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 2 Pzp),

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego form (art. 147 -

151 Pzp).