Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo zażądać od wykonawcy aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, które potwierdza, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.

Pytanie

Czy w zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot unijnych, zamawiający ma obowiązek żądać - jako spełnienie warunku niewykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 i § 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów - aktualnego zaświadczenia właściwego organu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub opłat lokalnych, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert? Czy uzyskanie stuprocentowej informacji na ten temat jest możliwe z uwagi na możliwość posiadania np. w kilku lub więcej gminach nieruchomości?

Odpowiedź

Wykaz dokumentów, jakich możesz żądać, znajdziesz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Nie występuje tam taki dokument.

Zaświadczenie podatkowe - tylko z urzędu skarbowego

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, powyżej progów unijnych, zamawiający żąda w zakresie zalegania z podatkami jedynie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W wyroku Zespołu Arbitrów z 1 marca 2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0 - 544/06, czytamy: "Jednocześnie Zespół Arbitrów nie podzielił stanowiska Zamawiającego, iż przepis art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi uprawnioną podstawę prawną do żądania od wykonawców dokumentu w postaci zaświadczenia właściwego dla wykonawcy urzędu gminu o niezaleganiu z płatnościami podatków lokalnych. (). W związku z powyższym Zamawiający nie może wywodzić negatywnych skutków wobec wykonawców, opierając się na nieuprawnionych żądaniach".

Nieuczciwego wykonawcę możesz wykluczyć

Może się zdarzyć, że dowiesz się o tym, iż wykonawca jednak zalega z powyższymi płatnościami. Nie pozostaniesz wówczas bezsilny. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się bowiem wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje (np. w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia) mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Procedura sprawdzania takich nieprawdziwych informacji nie jest uregulowana w ustawie Pzp, dlatego za dopuszczalne należy uznać wszelkie środki dowodowe, które rozstrzygną wątpliwości (zob. wyrok KIO UZP z 17 listopada 2010 r., KIO/UZP 2373/10).

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl