Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia.

Pytanie

Czy szpital może żądać certyfikatu jakości wydanego przez jednostkę notyfikującą na obuwie profilaktyczne (środek ochrony osobistej) w ramach przetargu nieograniczonego?

Odpowiedź

Tak, szpital może żądać takiego certyfikatu, niezależnie od trybu prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia. Oświadczenia te lub dokumenty mają za zadanie potwierdzać spełnianie:

- warunków udziału w postępowaniu;

- wymagań określonych przez zamawiającego w stosunku do oferowanych przez wykonawcę dostaw, usług lub robót budowlanych.

Paragraf 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wskazuje, jakich dokumentów, potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, może żądać zamawiający. Do katalogu tych dokumentów należą w szczególności:

- próbki, opisy lub fotografie;

- opis urządzeń technicznych, instrukcje obsługi oraz środki stosowane przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy;

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

- zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

- zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.

W związku z tym zamawiający może żądać przedłożenia certyfikatów jakości (lub innych równoważnych zaświadczeń) na obuwie profilaktyczne. Ma on takie prawo niezależnie od trybu prowadzonego postępowania, chyba że powszechnie wiadomo, że na rynku danego produktu takich certyfikatów się nie wystawia.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest praktykiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka udziela odpowiedzi na pytania i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w ramach współpracy z wydawnictwem prawniczym.

www.portalzp.pl