Partnerzy serwisu:
Jeżeli z podpisanej umowy o dofinansowanie nie wynikają żadne szczególne warunki wydatkowania przyznanych środków, wówczas zobowiązany jesteś do ich wydatkowania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Szpital dostał dofinansowanie na zakup sprzętu i na remont pomieszczeń szpitala. Łączna kwota wynosi jeden milion i jest to jedno dofinansowanie z jednego programu. Dofinansowanie obejmuje zakup sprzętu do konkretnych pomieszczeń szpitala, gdzie mają się znajdować. Remont obejmuje te pomieszczenia, w których ma znajdować się zakupiony sprzęt. Czy ogłaszać przetarg unijny, czy 2 postępowania: jedno na sprzęt, drugie na remont, gdzie wartość wyniesie poniżej progów unijnych?

Odpowiedź

Jeżeli z podpisanej umowy o dofinansowanie nie wynikają żadne szczególne warunki wydatkowania przyznanych środków, wówczas zobowiązany jesteś do ich wydatkowania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych - a więc przeprowadzić 2 postępowania. Wartość zamówienia ustalasz z należytą starannością, biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotu zamówienia. Nie ulega wątpliwości, że roboty budowlane są odrębnym od dostaw sprzętu medycznego przedmiotem zamówienia, opisywanym przez inne kody CPV. Pod uwagę powinieneś wziąć również fakt, że opisywane zamówienia realizowane są przez niezależne grupy wykonawców. Z tego względu wartość zamówienia dla robót ustalasz niezależnie od dostaw sprzętu medycznego. Oba z postępowań przeprowadzasz odrębnie, odpowiednio do ustalonej z należytą starannością wartości zamówienia.

Podstawa prawna: art. 11 ust. 8, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. nr 224, poz. 1795).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

 • Czy szpital może żądać certyfikatu jakości na obuwie profilaktyczne?

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka *
  Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia.
 • Dynamiczny system zakupów

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dynamiczny System Zakupów może zostać ustanowiony w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Zatem z tej procedury zamawiający może w praktyce skorzystać gdy przedmiotem zamówienia są dostawy np. papieru biurowego, materiałów biurowych, żywności, a w odniesieniu do usług np. usługi druku, usługi sprzątania pomieszczeń.
 • Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Wycinka *
  Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzasadnia wszczęcie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd *
  Poprzez ofertę częściową, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Pzp, należy rozumieć ofertę, która przewiduje zgodnie z treścią siwz wykonanie części zamówienia publicznego.