Partnerzy serwisu:
Dynamiczny System Zakupów może zostać ustanowiony w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Zatem z tej procedury zamawiający może w praktyce skorzystać gdy przedmiotem zamówienia są dostawy np. papieru biurowego, materiałów biurowych, żywności, a w odniesieniu do usług np. usługi druku, usługi sprzątania pomieszczeń.

Dynamiczny System Zakupów (DSZ) został wprowadzony do ustawy Prawo zamówień publicznych w formie wynikającej z dyrektyw 2004/17 oraz 2004/18. Rozwiązania zawarte w Prawie zamówień publicznych są implementacją przepisów wynikających ze wskazanych dyrektyw.

Zapamiętaj

Dynamiczny system zakupów ustanawia się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego system może być ustanowiony na okres dłuższy.

W przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający w terminie 3 dni zawiadamia o tym Prezesa Urzędu, podając wartość dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówień objętych tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający nie może wykorzystywać DSZ do ograniczania konkurencji. Dynamiczny System Zakupów może być stosowany bez względu na wartość przedmiotu zamówienia - przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Wykorzystanie analizowanego sposobu udzielania zamówień publicznych ma istotną przewagę nad prowadzeniem "pojedynczych" postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż umożliwia stworzenie quasi bazy danych wykonawców, którzy są w stanie zrealizować zamówienia objęte Dynamicznym Systemem Zakupów. W porównaniu z umową ramową Dynamiczny System Zakupów (DSZ) ma tą przewagę, że nie zamyka możliwości ubiegania się o zamówienia Wykonawcom, którzy pierwotnie nie zakwalifikowali się do DSZ.

Jak ustanowić Dynamiczny System Zakupów

Procedura mająca na celu ustanowienie DSZ rozpoczyna się ogłoszeniem o postępowaniu. Ogłoszenie zawiera informacje analogiczne jak w ogłoszeniu o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z tym, że w ogłoszeniu o DSZ nie zawiera się informacji o wysokości wadium oraz terminie związania ofertą (zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym UE lub w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i jego tablicy ogłoszeń.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu specyfikację istotnych warunków zamówienia. SIWZ jest dostępny na stronie internetowej przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów. Oznacza to, że jeżeli Zamawiający ustanowił Dynamiczny System Zakupów na 4 lata, to przez 4 lata SIWZ musi być dostępny na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu. W celu dopuszczenia do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcy składają tzw. "oferty orientacyjne". Wykonawca, na etapie ustanawiania dynamicznego systemu zakupów, może w każdej chwili aktualizować swoją ofertę orientacyjną.

Oferta orientacyjna to oferta, w której warunki realizacji przedmiotu zamówienia są w praktyce mniej korzystne dla Zamawiającego od warunków złożonych przez danego wykonawcę w kolejnych ofertach, złożonych już na etapie udzielania zamówienia. Zgodnie z art. 109 ust. 2 Ustawy oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów nie może być mniej korzystna od oferty orientacyjnej. Jednocześnie z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków (jeżeli Zamawiający ich żądał w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Następnie zamawiający dokonuje oceny formalno-prawnej złożonych ofert, niezwłocznie informując wykonawcę o dopuszczeniu do udziału w DSZ lub podaje powody odmowy zakwalifikowania wykonawcy. Od decyzji o nie zakwalifikowaniu do DSZ wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą PZP.

Ustawa Prawo zamówień publicznych wyznacza Zamawiającemu czas na dokonanie oceny ofert orientacyjnych. Zgodnie z art. 105 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzymania. Jest to jedyny przypadek, kiedy Ustawa narzuca Zamawiającemu czas na dokonanie oceny ofert.

Zasady udzielania zamówień w ramach ustanowionego DSZ

Zamawiający wszczyna procedurę udzielania zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów poprzez opublikowanie uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej. Zamawiający wyznacza termin na składanie ofert orientacyjnych nie krótszy niż 15 dni. W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy, którzy nie są objęci Dynamicznym Systemem Zakupów (wykluczeni na etapie ustanawiania DSZ lub wykonawcy, którzy nie brali udziału w procesie ustanawiania DSZ) składają oferty orientacyjne. Zamawiający ocenia oferty orientacyjne zgodnie z zasadami oceny ofert orientacyjnych na etapie ustanawiania DSZ.

Po dokonaniu oceny ofert orientacyjnych zamawiający zaprasza wykonawców, którzy zostali dopuszczeni do systemu (czyli wykonawców dopuszczonych do systemu na etapie jego ustanawiania oraz wykonawców, którzy zostali dopuszczeni na etapie postępowania o udzielenie konkretnego zamówienia objętego systemem) do złożenia ofert ostatecznych.

Oferty "ostateczne" mogą złożyć tylko wykonawcy dopuszczeni do systemu. Oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów ocenia się wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w SIWZ.