Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2010 r. udzielili zamówienia publicznego do sporządzenia rocznego sprawozdania, które do 01 marca br należy przekazać do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r. Nr 155 poz. 1110) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226), zobowiązują do sporządzenia sprawozdania każdego zamawiającego, który udzielił w 2010 roku co najmniej jednego zamówienia publicznego (bez względu na tryb) o wartości wyższej niż równowartość 14.000 .

Zasady sporządzania sprawozdania

Wypełniając obowiązujący na podstawie wyżej wskazanych rozporządzeń formularz sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych należy przestrzegać poniższych zasad:

- sprawozdanie musi obejmować zamówienia udzielone od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (zamówienia udzielone to zamówienia, w których doszło do podpisania umowy najpóźniej w dacie 31 grudnia 2010 r.),

- w sprawozdaniu należy uwzględnić również umowy, które zostały zawarte w 2010 r., a ich realizacja została przewidziana na lata następne,

- w wartości udzielonych zamówień uwzględnia się kwoty na jakie zostały zawarte umowy, a nie rzeczywiste wydatki zamawiającego wynikające np. z zaangażowania realizowanych robót budowlanych,

- jeżeli w zawartej umowie określono jedynie ceny jednostkowe (bez podania wartości całkowitej umowy), za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewidywanej ilości lub zakresu usług (np. roboczogodziny) oraz ceny jednostkowej określonej w umowie,

- w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia w sprawozdaniu za rok, w którym zawarto umowę,

- zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby określenia wartości umów należy zsumować ceny netto (bez podatku od towarów i usług) określone w zawartych umowach.

- w przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać jedynie całkowitą wartość umowy ramowej. W sprawozdaniu nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej,

- sprawozdanie nie obejmuje zamówień unieważnionych w 2010r. oraz niezakończonych podpisaniem umowy nawet jeżeli wyniki były ogłoszone w 2010 r.

Termin i forma złożenia sprawozdania

Obowiązek sporządzenia sprawozdania musi zostać zrealizowany najpóźniej do dnia 01 marca br.

Zamawiający przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.portal.uzp.gov.pl

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r. Nr 155 poz. 1110).

 • Termin zakończenia prac komisji przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska *
  Kiedy komisja przetargowa kończy swoją pracę - z dniem wyboru najkorzystniejszej oferty czy podpisania umowy?
 • Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Od początku 2011 r. w ustawie Prawo zamówień publicznych zaszło kilka zmian, które zostały wprowadzone na podstawie uchwalenia innych ustaw.
 • Czy ustawę Pzp stosuje się do umów z zakresu prawa pracy?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska *
  Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.
 • Dynamiczny system zakupów

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dynamiczny System Zakupów może zostać ustanowiony w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne. Zatem z tej procedury zamawiający może w praktyce skorzystać gdy przedmiotem zamówienia są dostawy np. papieru biurowego, materiałów biurowych, żywności, a w odniesieniu do usług np. usługi druku, usługi sprzątania pomieszczeń.