Partnerzy serwisu:
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do żądania od wykonawców wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Pytanie

Zamawiający w opisie sposobu przygotowania ofert żądał wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (dla ułatwienia do siwz załączono wzór wymaganego dokumentu w formie oświadczenia), dwie firmy nie złożyły takiego oświadczenia i nigdzie w ofercie nie napisały, że zamówienie zrealizują same bez udziału podwykonawców. Czy takie oferty należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp?

Odpowiedź

Niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących podania informacji o planowanym podwykonawstwie nie może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Wyjaśnienie

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do żądania od wykonawców wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Pzp). Ustawa Pzp nie przewiduje jednak sankcji, w przypadku gdy wykonawca nie przedstawi takich informacji. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej samo niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (np. niepodanie informacji o planowanym podwykonawstwie, w przypadku gdy w rzeczywistości wykonawca zamierza wykonywać zamówienie lub jego część z pomocą podwykonawców) pozbawione jest jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych dla wykonawcy wyrażonych w ustawie Pzp, tj. nie jest sytuacją, na podstawie której wykonawca może zostać pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia. Podanie lub brak informacji o zakresie podwykonawstwa, poza walorem informacyjnym, nie rodzi żadnego skutku zobowiązaniowego co do sposobu wykonania zamówienia określonego w ofercie. Powyższe mogłoby zostać osiągnięte jedynie w przypadku, gdyby zamawiający wyraźnie określił tego typu zobowiązania w siwz lub zapisał je w umowie, jako wiążące strony w trakcie realizacji umowy (KIO/UZP 1117/09).

Ponadto należy wskazać, iż z treści art. 36 ust. 4 ustawy Pzp wynika, że zamawiający jest zobowiązany do żądania wskazania części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom, a nie żądania wskazywania, że całość zamówienia zostanie wykonana bez ich udziału. Brak złożenia jakiegokolwiek oświadczenia w przedmiocie podwykonawstwa można uznać za niewskazanie jakichkolwiek części zamówienia przewidzianych do wykonania dla podwykonawców, czyli zamiar wykonania zamówienia siłami własnymi.

Pamiętaj, że niezgodność treści oferty z treścią siwz w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp może być rozpatrywana jedynie w zakresie merytorycznej zawartości oferty. Obowiązek odrzucenia oferty, gdy jej treść nie odpowiada treści siwz, nie obejmuje sytuacji, gdy forma oferty nie jest zgodna z wzorcami określonymi w siwz.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl