Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Pytanie

Składamy ofertę na roboty budowlane, zajmujemy się drogami, a elektryk daje nam pisemne zobowiązanie, że udostępnia doświadczenie, czyli referencje oraz kierownika budowy (było również wymagane doświadczenie kierownika). Czy ten elektryk musi być podwykonawcą i czy musi on przedstawić w stosunku do siebie dokumenty (KRS, ZUS, US, KRK)? Czy jest możliwe, by nie uczestniczył on w realizacji, skoro użycza referencji?

Odpowiedź

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, tj. m.in. KRS, ZUS, US, KRK. Podmiot użyczający doświadczenia niekoniecznie jednak musi być podwykonawcą.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający może żądać, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp tzw. progi unijne, żąda oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Wykaz dokumentów, których może żądać zamawiający, określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

Referencje nie wystarczą do potwierdzenia doświadczenia

Należy jednak wskazać, że ww. rozporządzenie uprawnia zamawiającego do żądania referencji jedynie w celu potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. Natomiast wszelkie niezbędne informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia powinny zostać zawarte w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 wskazanego rozporządzenia.

Czy udostępniający zasoby musi być podwykonawcą?

Po wejściu w życie przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię prawną, zgodnie z którą firma przekazująca wiedzę i doświadczenie musi potem uczestniczyć w realizacji zamówienia jako podwykonawca. "Nie jest dopuszczalne posługiwanie się w celu wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia referencjami podmiotu trzeciego, jeżeli nie będzie on brał udziału w wykonaniu zamówienia". Tymczasem orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje coś zupełnie przeciwnego. W co najmniej dwóch wyrokach KIO uznała bowiem, że z przepisów nie wynika obowiązek uczestnictwa firm dających doświadczenie w realizacji zamówienia.

Orzeczenie

"Izba stwierdza, że ewentualne podwykonawstwo nie jest warunkiem sine qua non spełnienia przesłanki do dysponowania zasobami określonymi w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych" - uzasadnienie wyroku z 3 sierpnia 2010 r. (sygn. KIO/ 1541/10). Do podobnych wniosków doszedł także inny skład orzekający: "Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci zasobów, gdy dotyczy to doświadczenia, łączy się z zasady z koniecznością jego uczestnictwa w realizacji zamówienia. Uczestnictwo to może jednak mieć dowolną, dozwoloną prawem formę, np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje" - uzasadnienie wyroku z 26 lipca, sygn. akt KIO 1452/10, 1453/10, 1454/10). Izba nie podziela poglądu, iż wiedza i doświadczenie są tak ściśle związane z danym podmiotem, że nie mogą być przedmiotem obrotu i stanowią elementy niezbywalne. Ponadto ustawa Pzp nie przesądza, że korzystanie z cudzych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia musi mieć formę podwykonawstwa, firma użyczająca swojego doświadczenia nie musi uczestniczyć w realizacji zamówienia jako podwykonawca. Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia nie jest obowiązkowy, a obowiązujące przepisy nie dają zamawiającemu uprawnień do egzekwowania i sprawdzania sposobu, charakteru czy zakresu rzeczywistego, przyszłego wykorzystania przez wykonawcę udostępnionych mu zasobów.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust.2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 1 pkt 2, § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autor jest konsultantem Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

www.portalzp.pl