Partnerzy serwisu:
Załącznikiem do oferty co do zasady może być próbka przedmiotu zamówienia. Należy pamiętać, że autobusy stanowią tu potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia nie zaś jego przedmiot.

Pytanie

Startujemy w przetargu na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej. Zamawiający wymagał przedstawienia wykazu wozów, którymi będziemy realizować zamówienie. Czy te wozy stanowią załącznik do oferty? Czy możemy zobaczyć wozy, które wskazał inny wykonawca, żeby ocenić czy spełniają wymagania siwz? Specyfikacja tego nie określa.

Odpowiedź

Nie, wozy nie stanowią załącznika do oferty. Weryfikacja spełniania wymogów przez wykazane wozy odbywa się jedynie na podstawie informacji wskazanych w wymaganym w siwz wykazie taboru autobusowego. Także inni wykonawcy dokonują weryfikacji spełniania wymogów przez danego wykonawcę na podstawie tego dokumentu, o ile nie został skutecznie objęty tajemnicą przedsiębiorstwa.

Wyjaśnienie

W każdej procedurze o udzielenie zamówienia zamawiający ma prawo sformułowania opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków (w skrócie: warunków). Na potwierdzenie spełniania tych warunków żąda przedłożenia oświadczeń i dokumentów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Rozporządzenie to w §1 ust. 1 pkt 4 wymienia "wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami".

Potencjał techniczny

W przedmiotowym stanie faktycznym zamawiający zgodnie z ww. przepisami postawił warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (taborem autobusowym) i na potwierdzenie spełniania tego warunku wymagał przedłożenia wykazu autobusów zaoferowanych do obsługi konkretnej linii. Zakres informacji zawartych w tym wykazie powinien umożliwiać stwierdzenie, czy spełniasz warunek postawiony w zakresie potencjału technicznego.

Zamawiający ma prawo zażądać wyjaśnień labo uzupełnienia dokumentów

Jeśli podane przez Ciebie informacje są nieprecyzyjne i w związku z tym nie potwierdzają spełniania postawionego warunku, zamawiający ma możliwość wzywania do wyjaśnienia tego dokumentu (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp), a w odpowiednich okolicznościach także obowiązek wezwania do uzupełnienia tego dokumentu. Niemniej, to informacje zawarte w wykazie są podstawą do stwierdzenia, że spełniasz warunek (dysponujesz odpowiednim potencjałem technicznym).

Autobusy stanowią potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia nie zaś jego przedmiot

Załącznikiem do oferty co do zasady może być próbka przedmiotu zamówienia, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. W przedmiotowym postępowaniu przedmiotem zamówienia nie jest dostawa autobusów a usługa transportu publicznego. Autobusy stanowią tu potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia nie zaś jego przedmiot. Nie mogą więc być próbką i tym samym stanowić załącznika do oferty, co potwierdzają zapisy siwz.

Podstawa prawna: art. 22 i art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), § 1 ust. 1 pkt 4 i § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa RM z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817 ze zm.).

* Autorka jest specjalistą ds. projektów w Centrum Zamówień Publicznych.

www.portalzp.pl