Partnerzy serwisu:
Umowa o zamówienie publiczne podlega unieważnieniu tylko w przypadkach wskazanych w ustawie, z których żaden nie wymienia naruszenia przepisów dotyczących sesji otwarcia ofert.

Pytanie

Nie otworzono prawidłowo wszystkich ofert podczas otwarcia ofert. Co należy zrobić?

Odpowiedź

W sytuacji gdy postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego - jesteś zobowiązany je unieważnić. W opisanym przez Ciebie przypadku bezwzględnie można mówić o wadzie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ podczas sesji otwarcia ofert nie zostały otwarte wszystkie, jak rozumiem, prawidłowo złożone (tj. w odpowiednim miejscu oraz czasie - wskazanych przez Ciebie w siwz) oferty. Jednocześnie wada ta nie jest możliwa do usunięcia, albowiem doszło już do złożenia i otwarcia ofert.

Czy można zawrzeć ważną umowę?

Nasuwa się zatem pytanie, czy w postępowaniu obarczonym tego rodzaju wadą możliwe będzie zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Aby możliwe było unieważnienie postępowania, muszą wystąpić łącznie następujące okoliczności:

- postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą;

- wada ta uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Umowa o zamówienie publiczne podlega unieważnieniu tylko w przypadkach wskazanych w ustawie, z których żaden nie wymienia naruszenia przepisów dotyczących sesji otwarcia ofert. Jednakże z uwagi na to, że otwarcia ofert powtórzyć się nie da, oraz mając na uwadze zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, jak również fakt, że Twoje działanie mogło mieć wpływ na wynik postępowania, sugeruję rozważyć unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Nie narusz dyscypliny finansów publicznych!

Podejmując działania, musisz mieć jednak świadomość, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania. Należy także zaznaczyć, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy, w przypadku gdy zamawiający dokonał czynności lub zaniechał dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Podstawa prawna: art. 86, art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 146 ust. 1, ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 17 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl