Partnerzy serwisu:
Postępowanie podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie

W dniu 6 czerwca 2011 r. w postępowaniu o wartości przekraczającej progi unijne wybrano wykonawcę i zawiadomiono wszystkich o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 13 czerwca 2011 r. dopatrzono się jednak błędów w ocenie ofert przedłożonych w dokumentach. Na jakiej podstawie można unieważnić postępowanie? Czy może być to art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?

Odpowiedź

Postępowanie podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania. Przyjmuje się, że przesłanki unieważnienia postępowania powinny być interpretowane ściśle, a więc aby możliwe było unieważnienie postępowania muszą wystąpić łącznie następujące okoliczności:

- postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą;

- wada ta uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Zapamiętaj!

Umowa o zamówienie publiczne podlega unieważnieniu tylko w przypadkach wskazanych w art. 146 ustawy Pzp.

W opisanym przypadku po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadomieniu o tym fakcie wykonawców zamawiający dopatrzył się błędów popełnionych na etapie oceny ofert. Nie jest to jednak przesłanka do unieważnienia postępowania. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej - w Twoim postępowaniu, które przekracza wartości unijne, na każdą czynność zamawiającego. W wyniku uwzględnienia odwołania zobowiązany jesteś do powtórzenia czynności badania i oceny ofert, zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu. Jeżeli jednak odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty nie zostanie złożone wówczas nie wystąpią samoistne przesłanki do powtórzenia tej czynności. Teoretycznie, skoro nie zachodzą też przesłanki do unieważnienia postępowania powinieneś doprowadzić do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

W praktyce spotykane są jednak działania polegające na unieważnieniu przez samego zamawiającego dokonanej w postępowaniu czynności, które w procesie kontroli uprzednich prowadzonych przez Prezesa Urzędu nie zostały zanegowane. Wobec powyższego proponuję Ci jak najszybciej z własnej inicjatywy unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadamiając o tym fakcie wykonawców i dokonać powtórzenia czynność badania i oceny ofert.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 146, art. 186 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 17 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 114 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

 • Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na własnej stronie internetowej.
 • Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  W przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, tj. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający powinien odrzucić złożoną przez niego ofertę.
 • Czy przed otwarciem ofert można ujawnić, ile ofert już wpłynęło?

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka *
  Przepisy ustawy Pzp nie regulują kwestii związanych z możliwością bądź brakiem możliwości poinformowania wykonawców o liczbie dotychczas złożonych ofert.
 • Ściągawka z otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Naruszenie obowiązków związanych z publicznym otwarciem ofert może stanowić podstawę unieważnienia postępowania.